Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – rozporządzenia do Kodeksu Pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społeczne – akty wykonawcze do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 11 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy ma na celu dostosowanie brzmienia zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza dwie nowe instytucje – zwolnienie od pracy
z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem  (art. 1481 Kodeksu pracy) oraz urlop opiekuńczy (art. 1731 Kodeksu pracy). W świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika ww. instytucji wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Informacje o wykorzystaniu przez pracownika tych uprawnień będą niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Dodatkowo, w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadza do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej (od dnia 7 kwietnia br.), proponuje się dostosowanie treści świadectwa pracy do zmian wynikających z tej ustawy. Ustawa ta przewiduje m.in. regulacje dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej. Z inicjatywą wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik. Wymiar pracy zdalnej został ograniczony do 24 dni w roku kalendarzowym. Konieczne jest zatem, aby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Umożliwi to kolejnemu pracodawcy, zatrudniającemu pracownika w tym samym roku kalendarzowym, prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370851

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej ma na celu dostosowanie brzmienia zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza następujące zmiany: pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto wskazano powody, które nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik, który uważa, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowane działania mają skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę były jednym ze wskazanych powodów, będzie mógł w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę, złożyć do pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowanie działania. Dodatkowo wprowadzono przepisy uprawniające pracowników do elastycznej organizacji pracy.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Proponuje się, aby część B akt osobowych pracownika obejmowała również:

– wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy),

– wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy),

– dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy).

Proponuje się również, aby dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, prowadzona przez pracodawcę, obejmowała również wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem  (art. 1481 Kodeksu pracy) oraz z urlopu opiekuńczego (art. 1731 Kodeksu pracy).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370852

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków ma na celu dostosowanie brzmienia zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

W związku z ww. ustawą, przewidującą zmianę art. 1868a Kodeksu pracy, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na podstawie znowelizowanego upoważnienia ustawowego.

Projektowane rozporządzenie w przeważającej części powiela przepisy znajdujące się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243). W pozostałym zakresie w nowym rozporządzeniu regulującym materię wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków konieczne jest dokonanie zmian wynikowych (w stosunku do treści obecnego rozporządzenia), uwzględniających zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzonych do Kodeksu pracy ww. ustawą.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370853