Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 16 lutego 2023 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl .

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadziła, w zakresie upoważnienia ustawowego, zmiany polegające na rezygnacji z przedstawiania przez wnioskodawcę zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy dane o dochodzie z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne gmina może pozyskiwać samodzielnie drogą elektroniczną.

W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), przewiduje się zatem wykreślenie regulacji dotyczących wyżej wskazanego zaświadczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369259

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadziła, w zakresie delegacji ustawowej, zmiany polegające na rezygnacji z przedstawiania przez wnioskodawcę zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od wejścia w życie wskazanej ustawy dane o dochodzie z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne gmina może pozyskiwać samodzielnie drogą elektroniczną.

W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. poz. 1467), przewiduje się zatem wykreślenie regulacji dotyczących wyżej wskazanego zaświadczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369260