Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – PROW 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 19 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu dostosowanie terminu wypłacania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej, w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „PROW 2014–2020”, o 2 lata.

Proponuje się dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy oraz rozliczenie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązujących przepisów prawa w zakresie terminów realizacji tego typu operacji w dłuższej perspektywie umożliwi zaplanowanie i realizację dodatkowych operacji oraz pozwoli zyskać więcej czasu na realizację tych, które już są wdrażane

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361607

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma na celu dostosowanie terminu wypłacania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej, w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „PROW 2014–2020”, o 2 lata.

Proponuje się dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy oraz rozliczenie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązujących przepisów prawa w zakresie terminów realizacji tego typu operacji w dłuższej perspektywie umożliwi zaplanowanie i realizację dodatkowych operacji oraz pozwoli zyskać więcej czasu na realizację tych, które już są wdrażane

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361609