Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii – zagospodarowanie przestrzenne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 6 września 2023 roku również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl. Proszę o zgłaszanie uwag na udostępnionym w tym celu formularzu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod nr. 91. Planowany termin wejścia w życie to IV kwartał 2023 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 i ….). Jednym z założeń ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw jest kontynuacja porządkowania procesu cyfryzacji, m.in. poprzez wprowadzenie nowego aktu prawa miejscowego – planu ogólnego gminy, posiadającego załącznik w postaci danych przestrzennych, zawierający m.in. wektorowe granice stref planistycznych, obszarów uzupełnienia zabudowy, obszarów zabudowy śródmiejskiej i obszarów standardów urbanistycznych wraz z atrybutami opisującymi te obiekty. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w celu zaktualizowania regulacji w zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej pod kątem planów ogólnych gminy. Projekt rozporządzenia ma na celu uszczegółowienie sposobu realizacji wymagań przyjętych w ustawie, tj.:

  • sposobu tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, rozszerzając zakres danych o plany ogólne gminy, przy uwzględnieniu zakresu informacyjnego, struktury, formatu i rozdzielczości przestrzennej danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych oraz
  • aktualizację zakresu informacyjnego metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie planów ogólnych gminy.
Z uwagi na wprowadzenie planu ogólnego gminy, zaktualizowane zostały poszczególne elementy wymaganych obecnie danych przestrzennych dla app, w tym zaproponowano nowe brzmienie załącznika nr 1 do rozporządzenia (przedstawiającego zakres informacyjny i strukturę danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych) oraz załącznika nr 2 (przedstawiającego zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych). Projekt rozporządzenia wprowadza m.in. poniższe dane, w związku z rozszerzeniem zakresu o plany ogólne gminy:
  • nowe obiekty przestrzenne wraz z atrybutami oraz stosowane listy kodowe;
  • powiązania między obiektami i atrybutami, w tym relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne;
  • ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji);
  • aktualizację poszczególnych elementów danych oraz metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w kontekście wprowadzenia planów ogólnych gminy.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375301 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod nr. 92. Planowany termin wejścia w życie to IV kwartał 2023 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8g ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 i ….). Jednym z założeń ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw jest kontynuacja porządkowania procesu cyfryzacji, m.in. poprzez wprowadzenie uniwersalnego wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Projekt rozporządzenia wprowadza uniwersalny wzór formularza wniosku dla różnych aktów planowania przestrzennego, tj. planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego i miejscowego planu rewitalizacji), miejscowego planu odbudowy, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz audytu krajobrazowego. Wzór formularza określa się dla wniosku do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagi, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosku o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego oraz wniosku i rezygnacji, o których mowa w art. 8f tej ustawy. Jednolity formularz usprawni funkcjonowanie jednostek samorządowych, przyjmujących wnioski/uwagi oraz wpłynie pozytywnie na efektywniejsze ich procedowanie. W związku z powyższym, rozporządzenie przewiduje objęcie jednym formularzem wniosku różnych aktów planowania przestrzennego, tj. planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego i miejscowego planu rewitalizacji), miejscowego planu odbudowy, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz audytu krajobrazowego. Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375305