Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące kas rejestrujących.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 8 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

Celem ww. zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas on-line). Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) kasy te posiadają jedynie możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać konsumentowi ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru klienta i/lub podatnika (sprzedawcy).Projektowane rozporządzenie ma zatem na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego oraz zastąpienie ww. rozporządzenia z 2018 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342901

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii

Celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian ustawy (w szczególności w zakresie art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 oraz ust. 9), wprowadzonych na podstawie m.in. ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675).

Zmiany te obejmują uwzględnienie możliwości wystawiania przez kasy fiskalne (kasy online), za zgodą nabywcy, paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów). Warunki techniczne i wymagania dla tego typu kas zostaną określone, najpóźniej do 1 maja 2021 r., w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wydawanym na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (procedowane jest jednocześnie z przedmiotowym projektem).

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342902