Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty Ministra Sprawiedliwości dotyczące postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 28 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów

Projektowane rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów.

Przepisy rozporządzenia zostały usystematyzowane w V rozdziałach:

  • Rozdział I – przepisy ogólne,
  • Rozdział II – akta do zgłoszeń wierzytelności,
  • Rozdział III – zbiór dokumentów,
  • Rozdział IV – repertoriom dla akt do zgłoszeń wierzytelności,
  • Rozdział V – przepisy końcowe.

Projekt przewiduje, że akta do zgłoszeń wierzytelności będą udostępniane uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych poprzez konto w  systemie teleinformatycznym. Jednocześnie zapewnia się możliwość dostępu do akt do zgłoszeń wierzytelności także w biurze syndyka, w godzinach urzędowania. Udostępnienia  akt do zgłoszeń wierzytelności będą rejestrowane przez syndyka w systemie teleinformatycznym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345757

2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Projekt rozporządzenia uwzględnia wejście w życie z dniem 1 lipca 2021 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747, zwanej dalej: „ustawą o KRZ”) oraz wprowadzonego tą ustawą systemu służącego do obsługi postępowania restrukturyzacyjnego (zwanego dalej: „systemem KRZ”). Od chwili wejścia w życie ustawy o KRZ akta spraw restrukturyzacyjnych będą tworzone i prowadzone w systemie teleinformatycznym

Przepisy rozporządzenia zostały usystematyzowane w V rozdziałach dedykowanych: przepisom ogólnym (Rozdział I), aktom sprawy (Rozdział II), zbiorowi dokumentów (Rozdział III), repertoriom „GRz-nu” (Rozdział IV) oraz przepisom końcowym (Rozdział V). W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c ustawy wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345759