Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 25 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych sądu

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej wynikającej z art. 125 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) – k.p.c., zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych, o których mowa w § 5, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, ochronę praw osób wnoszących pisma oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania.

W § 2 projektu rozporządzenia zawarto legalne definicje pojęć:

  • adres do doręczeń elektronicznych – adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;
  • wniesienie pisma na adres do doręczeń elektronicznych sądu – wysłanie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych sądu, wpisany do bazy adresów elektronicznych, z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zgodnie z § 3 projektu, rozporządzenie znajduje zastosowanie, jeżeli akta sprawy są w całości prowadzone w postaci elektronicznej, a przepis szczególny nie wymaga od strony wnoszenia pism wyłącznie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 9 § 1 k.p.c. Wymóg ten należy uznać za podstawowy warunek techniczny i organizacyjny (art. 125 § 6 k.p.c.), od którego zależy operatywność funkcjonowania systemu doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Nie można bowiem zakładać możliwości wnoszenia pism sądowych przy wykorzystaniu doręczeń elektronicznych w sytuacji, w której akta sprawy byłyby prowadzone w postaci papierowej. Rodziłoby to bowiem konieczność dokonywania wydruku całej korespondencji, co wiązałoby się ze znacznym nakładem czasu i kosztów, a w konsekwencji zamiast przyspieszać postępowanie sądowe – wydłużałoby je.

W § 5 przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym pisma wnoszone na adres do doręczeń elektronicznych sądu powinny zawierać w tytule wiadomości sygnaturę akt sprawy, do której są wnoszone. Rozwiązanie takie stanowi rozwinięcie treści art. 126 § 21 k.p.c. Jest ono podyktowane faktem, że pisma procesowe wnoszone za pośrednictwem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dołączane są do korespondencji w postaci plików, których wraz z załącznikami może być niekiedy znaczna liczba. Każdorazowe otwieranie wszystkich załączników przez administratora skrzynki sądu w poszukiwaniu sygnatury akt mogłoby wiązać się ze znacznym nakładem pracy.

W § 6 znalazły się instrukcje dotyczące wewnętrznego postępowania z wnoszonymi pismami przez administrację sądu, aby jak najszybszej odebrana korespondencja trafiała do właściwej komórki organizacyjnej sądu, która podejmuje dalsze czynności, przewidziane przepisami.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359653

2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej wynikającej z art. 1312 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) – k.p.c., zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz szczegółowy tryb i sposób dokonywania doręczeń, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania.

W § 2 projektu na potrzeby przedmiotowego rozporządzenia zawarto legalne definicje pojęć:

  • adres do doręczeń elektronicznych,
  • baza adresów elektronicznych,
  • podmiot niepubliczny oraz
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W § 3 określono zakres zastosowania projektowanych regulacji poprzez jednoczesne wskazanie sytuacji, w których wyłączone jest dokonywanie doręczeń w trybie uregulowanym w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

W § 4 projektu uregulowano zasady doręczania pism przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W szczególności uwzględniono szeroki zakres zastosowania zasady dyspozycyjności i możliwość wskazania przez stronę odrębnego adresu do doręczeń albo ustanowienia pełnomocnika do doręczeń – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku doręczeń dokonywanych pocztą tradycyjną.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359654