Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – apteki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 31 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Projekt rozporządzenia dookreśla wymogi dotyczące lokalu apteki, aby mogły być w niej wykonywane szczepienia ochronne. Przewiduje także niezbędne minimum w zakresie podstawowego wyposażenia izby szczepień lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. Projekt nakłada bowiem obowiązki na podmioty prowadzące apteki, które podejmą się prowadzenia ww.szczepień ochronnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347100

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Projekt rozporządzenia wskazuje w katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 apteki ogólnodostępne. Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. Projekt przewiduje bowiem możliwość prowadzenia szczepień jako metody zapobiegania COVID-19 przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.

Podstawa prawna: ustawa z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347101