Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące diagnostyki i monitorowania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1060) powodują wątpliwości interpretacyjne, jak również uniemożliwiają znacznej liczbie świadczeniodawców zawieranie umów na realizację przedmiotowego zakresu świadczeń.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 16 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 5 przez zastąpienie dotychczasowych świadczeń „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi moduł diagnostyka nowotworu piersi” oraz „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi – moduł monitorowanie” nowym jednolitym świadczeniem „Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi”.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359903
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany polegające na uchyleniu w załączniku nr 3a do rozporządzenia części 1. Ośrodek raka piersi, przy jednoczasowym określeniu w część 2. Centrum kompetencji raka piersi nowych jednolitych warunków szczegółowych jakie powinni spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego w nowotworze piersi. W załączniku nr 4 do rozporządzenia lp. 48 kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi – moduł leczenie otrzymuje brzmienie, które określa nowe warunki realizacji świadczenia: kompleksowa opieka onkologiczna nad  świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, w tym został określony zakres świadczeń m. in. odnoszący się do diagnostyki i monitorowania, leczenia zabiegowego (operacyjnego), zabiegów onkoplastycznych, radioterapii, brachyterapii, porad w zakresie zachowania płodności, oraz porady psychologa lub psychoonkologa.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359904

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Dotychczasowe przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w module rehabilitacja powodowały wątpliwości interpretacyjne w zakresie warunków realizacji świadczenia, jak również zwracano uwagę na wygórowane wymagania dotyczące równoważnika etatu przeliczeniowego terapeuty zajęciowego.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie:

  • rozpoznań kwalifikujących świadczeniobiorcę do rehabilitacji;
  • skierowania;
  • wymogów dotyczących personelu;
  • warunków realizacji świadczenia (wskazanie minimalnych czasów trwania zabiegów oraz wyposażenia miejsca realizacji świadczeń w sprzęt medyczny).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359905