Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – dokumentacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczące różnych rodzajów dokumentacji medycznej.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 28 kwietnia 2023 roku poprzez załączoną tabelę, również w formie edytowalnej na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Projekt rozporządzenia ma na celu rozszerzenie katalogu dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Przedmiotowa zmiana wynika z wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej, wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965).

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie do katalogu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Przedmiotowy dokument zawierać będzie informacje obejmujące: oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, jak również osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultacje lub leczenie. Dodatkowo w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej znajdą się informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o: rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, udzielonych lub planowanych świadczeniach zdrowotnych, w tym o kontrolnych badaniach diagnostycznych oraz o wizytach kontrolnych, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, poradach edukacyjnych lub konsultacjach dietetycznych, konsultacjach specjalistycznych, zaleceniach a także informacje dodatkowe istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub opieki nad pacjentem. Indywidualny Plan Opieki Medycznej stanowić będzie elektroniczną dokumentacje medyczną, w rozumieniu przepisów ustawy o SIO.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371304

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Projektowane regulacje wymagają dostosowania do reguł wprowadzających obowiązek prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, jak również określających zasady jego prowadzenia i przechowywania wyrażonych w:

  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540, z późn. zm.), a także
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304, z późn. zm.), nad którym prowadzone są równoległe prace legislacyjne.
Projektowane rozporządzenie rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Tym samym przedmiotowy dokument będzie prowadzony i przechowywany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Powyższe jest zgodne z dążeniem ustawodawcy do rozszerzenia katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej i ma na celu zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej nad pacjentami, a co za tym idzie jej usprawnienie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371303