Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – oddziały ratunkowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa wyżej. Nowy termin określony w projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2022 r. Ponadto dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu wyznaczonego na dzień 1 lipca 2021 r. w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345903
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania koncepcyjnie zbliżone do przyjętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 2487), jednakże istotnie zmienia charakterystykę dotychczas stosowanego umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego naziemnych i lotniczych. Proponowane zmiany są wynikiem wieloletniej obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel użytkujący umundurowanie. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę załącznika nr 2, przede wszystkim w zakresie koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego. Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego. Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdów tylko do koloru żółtego. Zmiana przepisów w tym zakresie jest podyktowana koniecznością ujednolicenia kolorystyki pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na dostosowanie wymagań w powyższym zakresie przewidziano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2029 r., co w pełni umożliwi dysponentom zespołów ratownictwa medycznego wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego określonego w SWD PRM.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (tabela nr 1 i nr 2) do rozporządzenia. Zmiany dotyczą głównie charakterystyki poszczególnych elementów umundurowania. Dotychczas stosowaną koszulę zastąpiono bardziej uniwersalną bluzą ze wzmocnionej tkaniny typu Rip – Stop, zrezygnowano z obowiązku wykorzystywania czapki letniej oraz wprowadzono rysunki pomocnicze obrazujące w sposób graficzny elementy umundurowania.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345905
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 18 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Prosimy o wykorzystanie załączonej tabeli.