Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag do dwóch rozporządzeń (numer 1 i 2) w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 21 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Powyższe krótkie terminy są uzasadnione koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów, które zostaną wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie uwag do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców … (numer 3 w wykazie) w wersji elektronicznej, w terminie do 24 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu opiniowania i konsultacji publicznych wynika z konieczności jak najszybszego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizowane rozporządzenie:

1) wprowadza zmiany polegające na wskazaniu jako organu właściwego – Prezesa NFZ w miejsce dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz na zastąpieniu oddziału wojewódzkiego NFZ – Funduszem Zdrowia rozumianym jako oddział wojewódzki lub Centrala NFZ;

2) zmienia definicję okresu rozliczeniowego co umożliwi bardziej elastyczne kształtowanie długości okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy nie będzie już trwał rok kalendarzowy. Nie będzie mógł przekraczać terminu obowiązywania umowy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337155

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, polegających na dokonaniu jego pionizacji przez ujednolicenie sposobu funkcjonowania Funduszu. Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Ponadto zmiany wynikają z dostosowania przepisów rozporządzenia do Działu IIIA ustawy o świadczeniach, wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399, z późn. zm.).

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337156

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

W związku z wprowadzeniem w ustawie o świadczeniach możliwości składania oświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w przypadku udzielania teleporady – projekt rozporządzenia wprowadza dodatkowe kody dla takich oświadczeń oraz określa zakres gromadzonych i przekazywanych informacji dotyczących takiego oświadczenia.

Ponadto, w związku z uchyleniem art. 21 ustawy o świadczeniach, dotyczącego konieczności dokonywania okresowej oceny prowadzonych list oczekujących  usunięto  przepisy odnoszące się do tego obowiązku.

W związku z wyodrębnieniem porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono obowiązek rejestrowania i przekazywania danych o udzielonych poradach i wykonanych badaniach diagnostycznych w celu umożliwienia monitorowania przez Fundusz efektów wprowadzenia nowego świadczenia.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337200