Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Rady Ministrów – udzielanie pomocy de minimis wspierającej przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Rady Ministrów dot. udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską

Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia wspierające eksport poprzez:

 • wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania,
 • określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był doprecyzowany,
 • wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku,
 • wskazanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jako podmiotu sporządzającego na wniosek przedsiębiorcy informację ekonomiczno-handlową na temat rynków zagranicznych.

Oczekiwanym efektem wejścia w życie rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców w ich działaniach promujących eksport co przyczyni się do wzrostu pozycji eksportowej Polski na rynku międzynarodowym.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348202

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą.

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia wspierające eksport poprzez:

 • wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania,
 • określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był doprecyzowany,
 • wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku,
 • wprowadzenie limitu pomocy udzielonej przedsiębiorcy, na podstawie złożonego wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków finansowych,
 • doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie, z uwagi na sytuację epidemiczną, rozwój techniki zapisu danych oraz postulaty przedsiębiorców, katalogu kosztów kwalifikowalnych, m.in. związanych z wynajmem lub zakupem wirtualnej powierzchni wystawienniczej, obsługi informatycznej, mediów dotyczących wynajmowanej lub zakupionej powierzchni wystawienniczej, zapisu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz reklamowych na nośnikach danych cyfrowych.


Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348206

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

Celem opracowania projektu nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport poprzez:

 • wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania,
 • określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był doprecyzowany,
 • wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku,
 • wprowadzenie limitu pomocy udzielonej  przedsiębiorcy, na podstawie złożonego wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków finansowych,
 • doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie, z uwagi na sytuację epidemiczną, rozwój techniki zapisu danych oraz postulaty przedsiębiorców, katalogu kosztów kwalifikowalnych związanych z wynajęciem lub zakupem wirtualnej sali lub sal, kosztów moderacji, prelekcji i wykładów, a także z zaprojektowaniem, przygotowaniem, wdrożeniem oraz obsługą: platformy internetowej, aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej,
 • doprecyzowanie pojęcia „przedsięwzięcie promocyjne”.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348204

4. Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport

Celem opracowania nowego rozporządzenia jest zaktualizowanie i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Projekt ułatwia przedsiębiorcom korzystanie z pomocy de minimis na przedsięwzięcia wspierające eksport poprzez:

 • wprowadzenie uproszczonych wzorów wniosku i sprawozdania,
 • określenie początkowego terminu składania wniosku, który dotychczas nie był doprecyzowany,
 • wprowadzenie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez przedsiębiorcę wniosku,
 • wprowadzenie limitu pomocy udzielonej przedsiębiorcy, na podstawie złożonego wniosku, co ma zapewnić równe traktowanie i umożliwić jednakowy dostęp do środków finansowych,
 • doprecyzowanie, rozszerzenie i zaktualizowanie ze względu na rozwój techniki zapisu danych katalogu kosztów kwalifikowalnych.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348205