Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – fundusze na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy finansowej na lata 2021-2027.

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 21 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu  Społecznego Plus na lata 2021-2027 stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, oraz podmioty udzielające tej pomocy, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”, oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Projekt rozporządzenia ma zastosowanie do programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, tj. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz do regionalnych programów w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozporządzenia nie ma zastosowania do typów operacji wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach FERS. Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach FERS zostanie określony w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, zgodnie z art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361752

2. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r.).

Projekt określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionalnego 2021-2027, zwanego dalej „FERS” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o PARP, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn, zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Projekt ma zastosowanie do pomocy finansowej udzielanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „PARP”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na:
– realizację projektów doradczych lub szkoleniowych,
– monitorowanie i identyfikację potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy.

Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej, w tym w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis, będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania FERS. Pomoc finansowa, pomoc szkoleniowa i pomoc publiczna na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomoc de minimis, regulowana projektowanym rozporządzeniem, umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP, wzmocnienie potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, dalszy rozwój sektorowych rad. ds. kompetencji, a także stały monitoring poziomu kompetencji kadr gospodarki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361753