Konsultacje publiczne raportów Platformy ds. zrównoważonego finansowania

Europejska Platforma ds. zrównoważonego finansowania (EU Platform on Sustainable Finance) rozpoczęła konsultacje publiczne dwóch raportów o następującej tematyce:

– taksonomia społeczna (a social taxonomy)

– rozszerzenie taksonomii związanej z celami środowiskowymi (extending the taxonomy linked to environmental objectives)

Konsultacje społeczne potrwają do 27 sierpnia 2021 r.

Taksonomia dotycząca zrównoważonego finansowania to nowy system funkcjonowania rynków finansowych UE, który przewiduje ujawnienia i ograniczenia w zakresie finansowania i ubezpieczania projektów i podmiotów niespełniających definicji prowadzenia działalności zrównoważonej środowiskowo, a taksonomia zawiera wykaz wskaźników definiujących działalność zrównoważoną środowiskowo w poszczególnych branżach.

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska ustanowiła Grupę ekspertów, której powierzyła opracowanie strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania. Grupa ekspertów po dwóch latach przedstawiła szczegółową wizję dla Europy w zakresie zrównoważonego finansowania. Określiła nadrzędne zasady dotyczące europejskiego systemu finansowego, w tym zwiększenie stabilności finansowej przez włączenie czynników ESG (Environmental, Social and Governance) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jako działanie następcze Komisja opublikowała Plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania: Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (COM(2018) 97 final)).

Wśród najważniejszych i najpilniejszych zadań, jakie zostały wskazane do realizacji w ramach planu działania ws. finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, było ustanowienie systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tzw. taksonomii UE. Jej ogólne ramy zostały nakreślone w przyjętym w czerwcu 2020 r. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, które wiąże w całości oraz jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Taksonomia UE ma stanowić narzędzie, które wesprze inwestorów, w tym przedsiębiorców, w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych. Jej celem jest m.in. zapewnienie jasności i wspólnego rozumienia tego, jakie działania mogą być uznane za „zrównoważone”. Wprowadzenie taksonomii UE, oprócz ujednolicenia pojęć, ma również walczyć ze zjawiskiem tzw. greenwashingu, czyli „ekologicznego pseudomarketingu”, w którym inwestorzy i konsumenci są wabieni na fałszywe deklaracje producentów o przyjazności produktów czy usług dla środowiska. Ponadto ustanowienie jasnych kryteriów kwalifikacji ma być kluczem do ukierunkowania przepływu kapitałów publicznych i prywatnych w kierunku zrównoważonych inwestycji, aby zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem do 2050 r. Europa osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

W oparciu o wyniki konsultacji Platforma przedstawi Komisji opinię jesienią 2021 r. w celu ewentualnego rozszerzenia taksonomii UE, która obecnie koncentruje się na celach klimatycznych i środowiskowych.

W pierwszym raporcie zaleca się identyfikację działalności gospodarczych, które przyczyniają się do realizacji celów społecznych (np. zapewnienie godnej pracy, integrację i budowę zrównoważonych społeczności oraz przystępnej opieki zdrowotnej). Taksonomia społeczna byłaby narzędziem pomagającym inwestorom w identyfikowaniu możliwości przyczynienia się do realizacji tych celów.

Drugi raport przedstawia działania, które w znaczący sposób szkodzą zrównoważeniu środowiskowemu oraz takie, które nie wpływają na niego znacząco. Celem jest wspieranie zmian w kierunku eliminowania „poważnych szkód – significant harm ”. 

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się raporty Platformy ds. zrównoważonego finansowania.

Źródło: Komisja Europejska