Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Projekt aktu prawnego ma na celu wykonanie obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej:

a. konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku bilansującego do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, str. 24) dalej „rozporządzenie 2017/2195” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54), dalej „rozporządzenie 2019/943”, w szczególności w związku z opracowaniem Planu Wdrażania (dokument opracowany przez Ministerstwo Klimatu na podstawie art. 20 ww. rozporządzenia, wersja z dnia 14 maja 2020 r.);
b. zapewnienie skuteczności działania niektórych przepisów rozporządzenia 2019/943;
c. wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr SA.46100 z 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy, dalej „decyzja KE ws. rynku mocy”;
d. poprawienie spójności prawnej i terminologicznej krajowych regulacji z unijnymi kodeksami sieci i wytycznymi – w zakresie rynku bilansującego z rozporządzeniem 2017/2195, w zakresie pozostałych zagadnień dot. funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – kodeksami przyłączeniowymi (rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. U. UE L 112/1 z 27.4.2016, s. 24-68, zm.: Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 118, str. 10), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/631”, rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 233 z 18.8.2016, str. 10) ; zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/1388”, rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/1447”, rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, str. 24), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1485”, rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 54 oraz Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2019, str. 108), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/2196”.

Projekt ma również na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających efektywne (poprawne) działanie mechanizmów wynikających z wdrożenia regulacji europejskich. Dalsze rozszerzenie rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy – zwłaszcza wykorzystujący OZE, agregatorzy, posiadacze magazynów energii elektrycznej), zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”).

Celem wprowadzenia regulacji jest także aktualizacja wymagań technicznych wobec instalacji, urządzeń i sieci przyłączanych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego, a także wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w związku z coraz szerszym występowaniem urządzeń niepołączonych synchronicznie.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349752/katalog/12807859#12807859

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.