Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości

Projektowane przepisy sprowadzają się do określenia oszczędności energii finalnej wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostały określone w ustawie, polegających na:

1) wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U z 2020 r. poz. 378), z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1);

2) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

W uzasadnieniu wskazano, że uproszczony sposób potwierdzania osiągniętych oszczędności energii będzie polegał na określeniu wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej. Dla powyższych przedsięwzięć realizowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych konkretna wartość referencyjna oszczędności energii finalnej określona zostanie wprost. Dla przedsięwzięć realizowanych w pozostałych rodzajach budynków określony zostanie sposób obliczania tych wartości. Projektowane rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego na określenie ilości energii finalnej, zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w ramach programu dofinansowań, co powinno pozytywnie wpłynąć na usprawnienie procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz przyczyni się do przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w Polsce.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349555/katalog/12806788#12806788

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 12 sierpnia 2021 roku oraz przekazanie ewentualnych opinii również w wersji edytowalnej, na adres poczty  elektronicznej: szkop@pracodawcy.pl.