Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, przeznaczonego na: – pokrycie kosztów realizacji zadań przez ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network (EEN), – pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem krajowego punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych w ramach nowych inicjatyw i programów UE, – pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców w ramach programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349550/katalog/12806558#12806558

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.