Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

W projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie terminu obowiązku dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – do dnia 31 grudnia 2023 r.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że na uwadze należy mieć fakt zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez przedsiębiorców uzdrowiskowych wymagań, których termin określony został do dnia 31 grudnia 2021 r. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie wymogów określonych w ww. rozporządzeniu wynika z przeprowadzonej analizy na podstawie danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU). Należy również podkreślić, że wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac dostosowawczych. Wobec powyższego, zasadnym jest przedłużenie terminu na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia o dwa lata.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349604/katalog/12807145#12807145

 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu do dnia 31 sierpnia 2021 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: e.mianowska@mz.gov.pl (z podaniem w tytule wiadomości znaku pisma  Ministra Zdrowia – DLD.502.19.2021.EMK).

Uprzejmie proszę o przesłanie kopii stanowiska na adres: szkop@pracodawcy.pl.