Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że jednym z założeń programu „Polski Ład” – planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 jest wprowadzenie zmian polegających na umożliwieniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W związku z tym zachodzi potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922). Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz budowę niewielkich budynków rekreacji indywidualnej celem zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem (rekreacją). Obecnie w trybie zgłoszenia można budować wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie te, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Powoduje to, że realizacja takich budynków w trybie zgłoszenia jest ograniczona. W konsekwencji powyższego budynki mieszkalne jednorodzinne są budowane w oparciu o pozwolenie na budowę, co znacznie wydłuża czas ich realizacji. Także obowiązek ustanowienia kierownika budowy dla takich budynków oraz prowadzenia dziennika budowy powoduje dodatkowe koszty dla inwestora.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12349750/katalog/12807758#12807758
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na załączonym formularzu, w terminie do 23 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.