Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 12 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 oraz z 2020 r. poz. 862) w zakresie znaków drogowych związanych z naciskami osi pojazdu. Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują modyfikację brzmienia przepisów w zakresie warunków umieszczania znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto projektowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. Nowelizacja rozporządzenia zawiera także modyfikacje dotyczące innych oznaczeń oraz zmiany w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych”.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342002
 

2. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) w zakresie znaków drogowych związanych z naciskami osi pojazdu. Zmiana jest konsekwencją nowelizacji ustawy umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują modyfikację brzmienia przepisów w zakresie znaczenia znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto projektowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. W rezultacie wprowadzanych zmian znak B-19 będzie miał zastosowanie także do oznaczenia granic strefy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany w § 20 ust. 5 i 6 rozporządzenia, w zakresie nazwy i znaczenia znaku B-19, doprecyzowując, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy nacisku pojedynczej osi napędowej, dostosowując tym samym przepisy rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie o drogach publicznych.

Nowelizacja rozporządzenia zawiera także modyfikacje dotyczące innych oznaczeń.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342005