Konsultacje społeczne: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zgodnie z którym minister właściwy do spraw pracy określa w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, uwzględniającą zawody i specjalności występujące na rynku pracy, potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowego.

Projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia załącznikowi do obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). Załącznik uległ aktualizacji w stosunku do poprzedniego, zawierającego klasyfikację zawodów i specjalności i obejmuje zmianę „Struktury klasyfikacji zawodów i specjalności”, w zakresie tzw. zawodów rynkowych oraz zawodów szkolnictwa branżowego.

Konieczność zmian w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania wynika ze zmian jakie zaszły na rynku pracy w zakresie tzw. „zawodów rynkowych” zgłoszonych we wnioskach do resortu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy; zawodów uwzględnionych w badaniu przeprowadzonym, w 2020 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, w zakresie zapotrzebowania na nowe zawody i specjalności oraz przyporządkowania zawodów z polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) oraz zmianami, jakie zaszły w systemie oświaty w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zmiany w projektowanej klasyfikacji zawodów i specjalności obejmują zawody szkolnictwa branżowego wprowadzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (KZSB). Ponadto w klasyfikacji zawodów i specjalności, stanowiącej załącznik do projektu rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349602/katalog/12807059#12807059

 

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 25 sierpnia 2021 roku oraz przekazanie ewentualnych opinii również w wersji edytowalnej, w tabeli uwag (wzór tabeli w załączeniu) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pracodawcy.pl.