Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało dotację na walkę z nowotworami

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:  „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”
25 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego poinformował o przyznaniu dofinansowania na rzecz projektu realizowanego wspólnie przez „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie oraz Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu. Placówki nasze jeszcze w ubiegłym roku podpisały umowę konsorcjum na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności, efektywności i jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych na terenie zachodnio-północnej części województwa, nie wyłączając także pozostałej części Dolnego Śląska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez inwestycje infrastrukturalne w oddziały onkologiczne, z jednoczesnym uwzględnieniem innych jednostek organizacyjnych (np. zakładów diagnostyki obrazowej). Całkowita wartość projektu wynosi 31 476 018,29 zł, przy czym wartość dofinansowania to 26 754 615,55 zł. Poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego na łączną kwotę 15 787 797,23 zł. nasz udział w projekcie jest znaczący. Warto wspomnieć, że 85 % tej kwoty to otrzymane dofinansowanie (tj. 13 419 627,64 zł),  natomiast kwota 2 368 169,58 to wkład własny MCZ w przedsięwzięcie. Ze względu na fakt, że projekty związane z onkologią mogły być realizowane od 1 stycznia 2014 roku, „MCZ” S.A. otrzyma refundację poniesionych kosztów na zakupiony onkologiczny sprzęt diagnostyczny o wartości 5 020 389,90 zł. Mówimy tu zarówno o aparatach USG zakupionych na rzecz Oddziału Onkologicznego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, czy też Poradni Onkologicznej, jak i o aparaturze dużo większego kalibru, do której należy 128-warstwowy tomograf komputerowy stanowiący wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej MCZ w Lubinie. Pozostała część finansowa projektu zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu m.in. rezonansu magnetycznego, dzięki czemu będziemy mogli prowadzić przy pomocy tego urządzenia diagnostykę obrazową nie tylko w Lubinie, ale także zrealizować plan uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego w naszej Przychodni Lekarskiej w Głogowie. Ponadto w planie jest zakup czterech nowoczesnych cyfrowych aparatów RTG, które zostaną ulokowane w naszych placówkach w Lubinie, Legnicy i Głogowie oraz trzech aparatów USG do Lubina i Legnicy. Zestawu do cytoskopii i fotodynamicznej diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego wzbogaci bazę diagnostyczną Poradni Urologicznej w Legnicy. Pracownia Endoskopowa otrzyma super nowoczesny sprzęt endoskopowy.
Całkowita realizacja projektu powinna zostać ukończona do września 2018 roku. Zakresem projektu zostaną objęci mieszkańcy Lubina, Legnicy oraz Głogowa, co w zamierzeniach ma prowadzić do wzrostu zgłaszalności na badania profilaktyczne, a co za tym idzie zwiększenia się wykrywalność chorób nowotworowych.
Przy tej okazji wspomnieć jeszcze warto, że program, o którym dzisiaj rozmawiamy nie jest jedynym, do którego aplikowaliśmy. Obecnie realizujemy duży projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego,  pn.: „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego”.
Ponadto oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu na projekt, w którym występujemy jako partner Starostwa Powiatowego w Lubinie, pod tytułem: „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”  ogłoszonego w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 8- Rynek Pracy 6.7. Aktywne i zdrowe starzenie się.