Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. COM(2020) 625 final).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 13 lipca 2021 r.

Komisja Europejska przygotowuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie mikrokwalifikacji do celów uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie. Celem tej ankiety jest zebranie opinii osób fizycznych i zainteresowanych podmiotów na temat tej inicjatywy. Coraz więcej Europejczyków musi uaktualnić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby wypełnić lukę między edukacją formalną a potrzebami szybko zmieniającego się i opartego na rozwoju wiedzy społeczeństwa i rynku pracy. Odbudowa po kryzysie wywołanym COVID-19 oraz dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa wymagają podniesienia lub zmiany kwalifikacji oraz utrzymania lub zdobycia kompetencji, które umożliwiają uczestnictwo w społeczeństwie oraz zapewniają rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. W całej Europie szybko upowszechniają się krótkie kursy oferujące naukę i zdobywanie doświadczenia, organizowane przez różne podmioty publiczne i prywatne w reakcji na potrzebę bardziej elastycznych form kształcenia i szkolenia, zorientowanych na osoby uczące się. Rośnie zatem zainteresowanie kwalifikacjami, które poświadczają wyniki tych krótkich doświadczeń edukacyjnych, oraz potencjalna rola takich kwalifikacji. To właśnie nazywamy „mikrokwalifikacjami”. Mikrokwalifikacje umożliwiają ukierunkowane zdobywanie umiejętności i kompetencji, które są dostosowane do szybko zmieniającego się społeczeństwa i rynku pracy, a jednocześnie nie zastępują tradycyjnych kwalifikacji. Wartość takich mikrokwalifikacji nie zawsze jednak jest jasna, ze względu na brak standardów jakości i przejrzystości. Wspomniana inicjatywa ma na celu opracowanie wspólnej definicji i europejskich standardów jakości, przejrzystości, transgranicznej porównywalności, uznawania i możliwości przenoszenia takich mikrokwalifikacji, do celów wszystkich instytucji poświadczających kwalifikacje, z wykorzystaniem, na ile to możliwe, istniejących narzędzi. Bardziej elastyczne i modułowe ścieżki uczenia się oraz większe wykorzystanie mikrokwalifikacji służyć będzie innowacjom społecznym, gospodarczym i pedagogicznym do wszystkich celów (szanse na zatrudnienie, rozwój osobisty, aktywne starzenie się w epoce cyfrowej itp.). Przyczyni się to do bardziej inkluzywnych systemów edukacji i płynniejszych zmian stanu na rynku pracy.

Mikrokwalifikacje uzyskuje się dzięki krótkim doświadczeniom edukacyjnym prowadzącym do certyfikacji kompetencji. Inicjatywa ta ma na celu:

  • poprawę jakości, uznawania i wykorzystywania mikrokwalifikacji, stwarzając nowe możliwości dla bardziej zróżnicowanej grupy osób uczących się w celu podnoszenia ich umiejętności;
  • zachęcanie do przemieszczania się po całej UE w celu kształcenia, szkolenia lub pracy, aby doprowadzić do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.;
  • zaangażowanie sojuszy w ramach inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych i centrów doskonałości zawodowej jako wzorów do naśladowania.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się plan działania w tym zakresie.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska