Monitoring Legislacji Krajowej 12 – 18.07.2023 r.

W okresie 12 – 18.07.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 43. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 13. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr 144 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
  2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr 143 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W analizowanym okresie opublikowano 47. aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Zostały one omówione w tekście poniżej.