Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.12.2020

W  okresie od 10 – 16.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 52 projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1059), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-substancji-chemicznych-ich-mieszanin-czynnikow-lub-procesow-technologicznych-o-dzialaniu-rak/