Monitoring Legislacji Krajowej 23-29.06.2022

W okresie od 23-29.06.2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 23. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

Stanowisko European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals (Euromines), poparte przez Związek Pracodawców Polska Miedź, w procesie konsultacji projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-euromines-w-procesie-konsultacji-projektu-zmiany-dyrektywy-w-sprawie-emisji-przemyslowych-ied-review/