Monitoring Legislacji Krajowej 26.02-3.03.2024 r.

W okresie od 26.02-3.03.2024 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji publicznych: Zalecenie Komisji i wytyczne dotyczące elementów struktury aukcji energii ze źródeł odnawialnych – wniosek w sprawie Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie) – (COM(2023) 161 final) – Konsultacje publiczne – Zalecenie Komisji wraz z wytycznymi: Ares(2024)799125 – 02/02/2024, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej (DG ENER).

W analizowanym okresie opublikowano 49. akty prawne, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.