Multimodalne usługi w zakresie mobilności cyfrowej: konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – m.in. ocena rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 lutego 2022 r.

Planowanie podróży i kupowanie biletów łączonych realizowanych przez różnych przewoźników lub obejmujących różne środki transportu, zwłaszcza w przypadku podróży transgranicznych, często związane jest z trudnościami spowodowanymi brakiem informacji i ograniczonym wyborem. Cyfrowe usługi w zakresie mobilności multimodalnej, takie jak aplikacje z zakresu mobilności jako usługi (MaaS), narzędzia do planowania tras czy platformy do sprzedaży biletów, pomagają porównać różne warianty podróży, opcje i ceny, a w niektórych przypadkach ułatwiają również zakup produktów związanych z mobilnością. Przy pomocy tych konsultacji publicznych Komisja pragnie lepiej zrozumieć, w jaki sposób obywatele i zainteresowane strony korzystają z cyfrowych usług w zakresie mobilności multimodalnej oraz jakie dostrzegają w tym kontekście wyzwania i bariery. Ponadto Komisja zaprasza do wyrażenia opinii na temat listy wstępnie określonych potencjalnych kwestii politycznych, takich jak: niewystarczająca dostępność danych, nieoptymalna współpraca między przewoźnikami i multimodalnymi usługami w zakresie mobilności cyfrowej, brak współpracy między operatorami, ograniczona dostępność biletów cyfrowych, nieodpowiednia interoperacyjność systemów płatności oraz różnorodność umów licencyjnych i dystrybucyjnych.

W celu porównania różnych wariantów wiele osób korzysta z usług cyfrowych, takich jak serwisy planowania trasy i sprzedaży biletów.

Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed tymi usługami i wdraża działanie nr 37 określone w kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Ma ona na celu lepsze zintegrowanie transportu publicznego z usługami przewozu kolejowego, aby zapewnić sprawny i płynny multimodalny przewóz osób, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Multimodalne-us%C5%82ugi-w-zakresie-mobilnosci-cyfrowej_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Multimodalne-us%C5%82ugi-w-zakresie-mobilnosci-cyfrowej/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska