Nowelizacja Dyrektywy maszynowej – przyjęcie przez KE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów maszynowych, będącego efektem przeglądu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. KE bierze pod uwagę argumenty zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej Sztuczna inteligencja dla Europy: COM(2018) 237 final).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 sierpnia 2021 r.

Przepisy unijne wynikające z Dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów. W dniu 26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie 2019/1243, którego przepisy umożliwiają KE w ramach tzw.  procedury regulacyjnej z zastrzeżeniem, wydawanie w zakresie dyrektywy maszynowej aktów delegowanych.

Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszej poprawy poziomów bezpieczeństwa i uwzględnienia innowacji cyfrowych. Proponowana zmiana dostosowuje dyrektywę do zharmonizowanych przepisów UE dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa produktów oraz wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które mogą wyniknąć z postępu technicznego w cyfryzacji.
Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu potwierdzenie kwestii zidentyfikowanych w ramach oceny dyrektywy w sprawie maszyn [SWD(2018) 160] oraz wskazanie, w oparciu o fakty, dane i wiedzę, tych obszarów w dyrektywie, które należy poprawić lub uprościć.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. Ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2019-Machinery-Directive-revision_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz Streszczenie oceny skutków.

Źródło: Komisja Europejska