Ocena końcowa programu EUROSTARS-2

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa w dziedzinie badań naukowych i innowacji – ocena na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 553/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. („decyzja w sprawie programu Eurostars-2”), będącym inicjatywą opartą na art. 185, w ramach programu „Horyzont 2020”.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 21 października 2022 r.

Inicjatywa Eurostars2 oparta na art. 185 jest partnerstwem publicznopublicznym (P2P) ustanowionym na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie UE i kwalifikuje się do znacznego wkładu finansowego z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych. Została ona ustanowiona w drodze zwykłej procedury ustawodawczej UE i wymaga specjalnej jednostki ds. realizacji. Zgodnie z przepisami wynika to z art. 185 TFUE (dawny art. 169 TWE). Udział UE został formalnie podjęty na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 553/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. („decyzja w sprawie programu Eurostars2”). Decyzja ta weszła w życie w dniu 27 czerwca 2014 r. Eurostars2 ma na celu sprostanie wspólnym wyzwaniom w konkretnych obszarach badań naukowych poprzez stworzenie korzyści skali i synergii między krajowymi i unijnymi programami badawczymi i inwestycjami. Ambicją programu jest osiągnięcie integracji naukowej, zarządczej i finansowej między krajowymi programami badawczymi w danej dziedzinie.

Inicjatywa ta opiera się na rozporządzeniu w sprawie programu „Horyzont Europa”/ocenie skutków i dostosowuje występujący lub wykorzystywany na miejscu mechanizm do podstawy prawnej, przy czym wyniki badania rynku prowadzą do długoterminowego zrównoważonego rozwiązania.

Celem niniejszego badania oceniającego Eurostars2 jest wkład w oce ex post programu „Horyzont 2020”, która ma się odbyć pod koniec 2023 r. W ramach badania oceni i określi się, co sprawdziło się, a co nie, jakie wnioski należy wyciągnąć, a także wskaże się zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób program ramowy może zostać usprawniony w perspektywie krótko i długoterminowej. Wyniki oceny przełożą się na sprawozdanie i zalecenia dotyczące przyszłych podobnych inicjatyw mających na celu wspieranie innowacyjnych MŚP, w oparciu o dostępne odpowiednie dowody, z uwzględnieniem wszystkich aspektów oceny śródokresowej określonych w podstawie prawnej i z poszanowaniem wytycznych Komisji dotyczących lepszego stanowienia prawa.


Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13591-Final-evaluation-of-the-EUROSTARS2-Programme_pl

 

Źródło: Komisja Europejska