Odpady niebezpieczne – uaktualnione stężenia graniczne zanieczyszczeń chemicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska – wniosek dotyczacy zmiany Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 grudnia 2021 r.

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych („rozporządzenie dotyczące TZO”) wdrożono zobowiązania podjęte przez Unię na mocy Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych („konwencja sztokholmska”), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE, oraz na mocy Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych („protokół dotyczący TZO”), zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE.
Podstawowym celem wniosku jest wdrożenie, w odniesieniu do substancji objętych jego zakresem, międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z konwencji sztokholmskiej, a w szczególności zobowiązań wynikających z rozporządzenia dotyczącego TZO. Dlatego też głównym celem wniosku jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed niekorzystnym wpływem substancji TZO oraz wyeliminowanie lub zminimalizowanie emisji TZO z odpadów. Biorąc to pod uwagę, ogólnym celem niniejszej inicjatywy jest również zapewnienie, w możliwym zakresie, optymalnej równowagi z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, aby osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe, zwiększyć recykling i obieg zamknięty oraz ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Celem niniejszej inicjatywy jest aktualizacja, w odniesieniu do niektórych substancji i grup substancji, dopuszczalnych wartości stężenia określonych w załącznikach IV i V do rozporządzenia dotyczącego TZO, które określają sposób postępowania z odpadami zawierającymi TZO, w szczególności to, czy mogą one zostać poddane recyklingowi, czy też powinny zostać zniszczone lub nieodwracalnie przekształcone. Niniejsza aktualizacja służy dostosowaniu załączników IV i V do konwencji sztokholmskiej oraz do załącznika I do rozporządzenia dotyczącego TZO poprzez ujednolicenie z wymienionymi w nich substancjami i wprowadzenie dla nich dopuszczalnych wartości stężenia. W niniejszej aktualizacji do postępu naukowo-technicznego dostosowano również dopuszczalne wartości dla niektórych substancji, które są już wymienione.
Trwałe zanieczyszczenia organiczne to trujące chemikalia, które rozpadają się powoli i dostają się do łańcucha pokarmowego, szkodząc środowisku i naszemu zdrowiu.
Szczególne obawy budzą odpady zawierające trwałe zanieczyszczenia organiczne. W związku z tym UE ustala stężenia graniczne dla tych substancji chemicznych. Są one regularnie poddawane ocenie w świetle wyników najnowszych badań.
W ramach tej inicjatywy Komisja ponownie dokonuje przeglądu ograniczeń, aby:

  • zagwarantować, że zarządzanie takimi odpadami odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska
  • zapewnić bezpieczniejszy recykling.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków..
Źródło: Komisja Europejska