Opinia w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer w wykazie prac legislacyjnych: UD321)

Lubin, 27 stycznia 2022 r.

ZPPM / 1S / I / 2022

Opinia w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD321) 

Szanowny Pan
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam stanowisko naszej organizacji w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD321).
Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD321).

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Analiza projektu ustawy oraz załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich i firm współpracujących pozwoliły nam na przygotowanie następujących uwag.

Uwagi ogólne:

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pracodawców, ponieważ stwarza podstawy do stworzenia systemu nadzoru nad procesami naprawczo–rozwojowymi podmiotów szpitalnych. Niezwykle istotny jest fakt, iż projekt ustawy wprowadza mechanizmy restrukturyzacyjne poprawiające rentowność szpitali i ich stabilność finansową, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych jednostek. Proponowane rozwiązania legislacyjne mają pozwolić także na koordynację i optymalizację wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, a co za tym idzie brak dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ponadto zaprojektowane przepisy doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych podmiotów szpitalnych i nowoczesnej infrastruktury medycznej, a także do wzmocnienia kadry zarządzającej i popularyzacji nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, jak również certyfikacji umiejętności kadry zarządzającej.

Uwagi szczegółowe

Szczegółowy wykaz uwag do projektu jest zawarty w załączonej tabeli („Uwagi do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (UD 321)”). Uwagi maja charakter techniczny, dotyczą procesu podnoszenia kwalifikacji i uzupełnienia wykształcenia.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.