Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD207)

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD207).

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Analiza projektu ustawy oraz załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) oraz opinie otrzymane od naszych firm członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie następujących uwag.

Uwagi ogólne:

Dla branży przemysłowej, a w szczególności sektorów energochłonnych takich jak górnictwo i hutnictwo, koszty energii elektrycznej stanowią niezwykle istotny element wpływający bezpośrednio na ich konkurencyjność. Ostatnie wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 doprowadziły do wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej o ponad 50% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Tak wysokie ceny energii elektrycznej wpływają negatywnie na konkurencyjność w globalnej grze rynkowej. Zachowanie konkurencyjności polskiego przemysłu zależy od zapewnienia dostępu do taniej, niskoemisyjnej energii elektrycznej i to już w perspektywie najbliższych lat.

W Polsce konieczny jest intensywny i szybki rozwój mocy wytwórczych lądowych farm wiatrowych. Polska gospodarka wraz z postępującą dekarbonizacją i dalszym rozwojem, będzie wymagać znacznie większych ilości zielonej energii elektrycznej. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie zmiany, mające na celu rozwój lądowej energetyki wiatrowej, da się wprowadzić od razu.

Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny zachować swoją ważność i być podstawą realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest procedurą długotrwałą, co w przypadku konieczności uchwalania lub zmiany uchwalonych mpzp, które wyznaczają ramy realizacji przedsięwzięć, w szczególności w zakresie energetyki wiatrowej, wpłynie na znaczne opóźnienie procesu inwestycyjnego. Przemysł postuluje o możliwość realizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej, które znajdują się na wysokim poziomie zaawansowania oraz zostały uzgodnione na poziomie lokalnym. W innym przypadku, gdy zaistnieje konieczność uchwalania lub zmiany istniejących mpzp, spowoduje to znaczne opóźnienia realizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej, co negatywnie wpłynie na rozwój tego sektora OZE, a co za tym idzie dalsze opóźnienia w dostępie do tańszej zielonej energii.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy dot. zasady „10H”, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie liczby postępowań dot. decyzji środowiskowych dla farm wiatrowych, specjaliści z RDOŚ w mniejszym stopniu zajmują się tego typu postępowaniami. W związku z powyższym prowadzenie postępowania administracyjnego przez organ lokalny dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy współudziale RDOŚ, jako organu wyspecjalizowanego opiniującego dokumentację w zakresie środowiskowym, może wpłynąć pozytywnie na przyspieszenie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uproszczenie procedury administracyjnej związanej z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, poprzez połączenie procedur w zakresie KIP i uproszczonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z załącznikiem II.A Dyrektywy EIA)

Należy podkreślić, że przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (tzn. RED II) promuje daleko idące uproszenia administracyjne (art. 15 i 16 dyrektywy). W art. 16 ust. 4 wprost wskazano, że bez uszczerbku dla obowiązków wypływających z prawa UE dot. m.in. środowiska oraz odwołań sądowych czy środków zaskarżenia, „w odniesieniu do elektrowni, włącznie z wszystkimi odpowiednimi procedurami właściwych organów nie może przekroczyć dwóch lat. Jeżeli jest to należycie uzasadnione ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, można przedłużyć ten okres dwóch lat maksymalnie o jeden rok.”.

 

Uwagi szczegółowe
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Lp. Jednostka redakcyjna, której uwaga dotyczy/
pkt Uzasadnienia/
pkt OSR
Podmiot zgłaszający Uwaga/ Propozycja zmian zapisu  
Uzasadnienie proponowanych zmian
1.              Ustawa (Projekt z dnia 27 kwietnia 2021 r.) w Art. 1 ust. 3), pkt. 5) Związek Pracodawców Polska Miedź Uwaga: w treści pkt. zamieszczono zwrot o treści: „maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej”.
Propozycja zapisu: wykreślić: „maksymalnej” i pozostawić zwrot o treści: „całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej”.
 
W Art. 1 ust. 3), pkt. 3) zdefiniowano pojęcie „całkowita wysokość elektrowni wiatrowej”, z której wynika, że jest to: „wysokość elektrowni wiatrowej mierzona od poziomu gruntu do najwyższego punktu tej elektrowni” – i jest to jednoznaczne i wystarczające zdefiniowanie, nie zdefiniowano natomiast zwrotu, który został  użyty w treści („maksymalnej”).
2.              Ustawa (Projekt z dnia 27 kwietnia 2021 r.) w Art. 7 ust. 5 „Związek Pracodawców Polska Miedź Uwaga: treść pkt. 5 o brzmieniu: „Brak uchwalenia planu, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi przesłanki do odmowy wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, których zasięg oddziaływania elektrowni wiatrowej wynikający z prognozy nie obejmuje obszaru gminy pobliskiej” nie współgra z treścią ust. 3, w której jest mowa o oddziaływaniu elektrowni poza granice gminy.
Propozycja zapisu: wykreślenie w całości treści pkt. 5.
Art. 7  ust. 3) dotyczy przypadku, w którym zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej wynikający z prognozy, wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa.
Zapis ust. 5 dotyczy natomiast sytuacji, w której zasięg oddziaływania elektrowni wiatrowej, wynikający z prognozy, nie obejmuje obszaru gminy pobliskiej.
Stąd odniesienie się w ust. 5 do zapisów ust. 3 jest nieuzasadnione i bezzasadne. Stąd też wykreślenie tej treści z dokumentu.

 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich.