Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Emisje przemysłowe – aktualizacja przepisów

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych (w oparciu o tekst Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 czerwca 2022 r.

Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych („IED”) w zintegrowany sposób, w podziale na sektory reguluje wpływ na środowisko około 52 000 działających na dużą skalę europejskich instalacji przemysłowych i gospodarstw chowu zwierząt gospodarskich („instalacje rolnoprzemysłowe”) o wysokim ryzyku zanieczyszczenia. Obejmuje ona wszystkie istotne zanieczyszczenia, które są potencjalnie emitowane przez instalacje rolnoprzemysłowe i które mają wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Instalacje, których dotyczą przepisy IED, odpowiadają za około 20 % masy całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza w UE, około 20 % emisji zanieczyszczeń do wód oraz w przybliżeniu 40 % emisji gazów cieplarnianych. Do rodzajów działalności regulowanych przepisami IED należą elektrownie, rafinerie, obróbka odpadów i spalanie, produkcja metali, cementu, szkła, chemikaliów, pulpy celulozowej i papieru, żywności i napojów oraz intensywny chów świń i drobiu. Instalacja regulowana przepisami IED może prowadzić kilka rodzajów działalności objętych IED, np. produkcję cementu i współspalanie odpadów.

Podczas oceny tego aktu prawnego zidentyfikowano kilka szerokich obszarów, w których można poprawić funkcjonowanie ogólnych ram prawnych dotyczących emisji przemysłowych, aby skuteczniej przyczyniały się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Komisja Europejska zachęca opinię publiczną i bardziej wyspecjalizowane zainteresowane strony do wyrażenia opinii na temat różnych przedstawionych możliwości ulepszeń pod kątem poprawy wdrażania przepisów pod względem technicznym, badania synergii z powiązanymi przepisami dotyczącymi powietrza, gleby, odpadów, gospodarki wodnej i dekarbonizacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inicjatywa ma zaktualizować unijne przepisy dotyczące emisji przemysłowych, a w szerszej perspektywie przyczynić się do poprawy jakości środowiska w UE. Zgodnie z założeniami przemysł powinien stosować technologie, które tworzą bardziej zrównoważoną gospodarkę w UE oraz czystsze środowisko, które przyczynia się do poprawy zdrowia ludzi. Inicjatywa wspiera zatem dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak również cele polityki UE w dziedzinie energii, klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym (ograniczenie zużycia zasobów i wytwarzania odpadów oraz zachęcanie do wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu).


Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują się wniosek legislacyjny, załącznik oraz streszczenie oceny skutków.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in.ocena skutków oraz jej streszczenie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-Emisje-przemys%C5%82owe-aktualizacja-przepisow-UE_pl
Źródło: Komisja Europejska