Ostatnia faza konsultacji – Mniej odpadów opakowaniowych – przegląd przepisów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów przepisów dotyczących odpadów (Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych tzw. Packaging Directive) – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 i uchylającego dyrektywę 94/62/WE. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 marca 2023 r. Opakowania są niezbędne do ochrony i transportu towarów. Produkcja opakowań jest również znaczącą działalnością gospodarczą w UE. Jednak podejścia regulacyjne różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, co stwarza przeszkody uniemożliwiające funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Różnice dotyczą m.in. wymagań dotyczących etykietowania opakowań, podejścia do definiowania surowców wtórnych lub wielokrotnego używania opakowania, opłat z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oraz ograniczeń handlowych dotyczących niektórych formatów opakowań. Takie rozbieżności tworzą stan prawnej niepewności dla przedsiębiorstw, prowadzący do spadku inwestycji w produkcję innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska opakowań i zaniechania nowych modeli biznesowych opartych na obiegu zamkniętym. W gospodarce o obiegu zamkniętym powinno być coraz mniej odpadów, a produkty powinny być w miarę możliwości wykorzystywane ponownie i poddawane recyklingowi. Oznacza to, że odpady opakowaniowe powinny być również ograniczane i opakowania powinny być łatwiejsze w recyklingu. Komisja poddała przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w UE. Elementami tego przeglądu są: poprawa projektów opakowań w celu wspierania ich ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi, zwiększenie zawartości nadającej się do recyklingu w opakowaniach, rozwiązanie problemu zbędnego pakowania, zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat możliwych środków przyjmowanych na potrzeby przeglądu dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych. Opakowania to kwestia dotycząca wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu dostaw, a także konsumentów. Inicjatywa ma na celu poprawę projektowania opakowań, aby ułatwić opłacalny recykling i ponowne wykorzystanie opakowań oraz ograniczyć wytwarzanie odpadów opakowaniowych. Pomimo ogólnej tendencji do ograniczania wagi w szerszej gamie formatów opakowań w ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił ogólny wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Ponadto projekty opakowań nie uwzględniają w wystarczającym stopniu trudności i kosztów przetwarzania odpadów opakowaniowych (w tym zbiórki i sortowania). Prowadzi to do wzrostu kosztu recyklingu. Odpady opakowaniowe, które nie są poddawane recyklingowi, są unieszkodliwiane na składowiskach odpadów lub spalane, co ma negatywne skutki dla środowiska, powodując m.in. zanieczyszczenie powietrza i emisję gazów cieplarnianych. Europejska strategia przemysłowa podkreśla znaczenie rynku wewnętrznego dla konkurencyjności i budowania dobrobytu w UE. Bariery, które uniemożliwiają operatorom i społeczeństwu pełne korzystanie z rynku wewnętrznego obejmują restrykcyjne i złożone przepisy krajowe, ograniczone zdolności administracyjne, niedoskonałą transpozycję przepisów UE i ich egzekwowanie.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Mniej-odpadow-opakowaniowych-przeglad-przepisow_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska