Ostatnia faza konsultacji – Podatek VAT w epoce cyfrowej

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa podatkowego – m.in analiza Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejwniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących VAT
w epoce cyfrowej.
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 kwietnia 2023 r. Podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi jedno z głównych źródeł dochodów we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest on również kluczowym źródłem finansowania budżetu UE, ponieważ 0,3 % podatku VAT pobranego na szczeblu krajowym jest przekazywane do UE jako zasoby własne zasoby własne oparte na VAT stanowią 12 % całkowitego budżetu UE. Podatek VAT odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu polityki budżetowej, ale system VAT jest osłabiany przez niewystarczający pobór podatku VAT i nieskuteczne metody jego kontroli. System ten wiąże się również z nadmiernymi obciążeniami i kosztami przestrzegania przepisów. W związku z tym w opublikowanym w 2020 r. Planie działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę gospodarczą4 Komisja ogłosiła pakiet legislacyjny „Przepisy dotyczące VAT w epoce cyfrowej”, który uwzględniono również w programie prac Komisji na 2022 r. Niniejszy wniosek jest częścią tego pakietu, który obejmuje również wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do ustaleń dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT niezbędnych w epoce cyfrowej oraz wniosek dotyczący rozporządzenia wykonawczego Rady zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących niektórych procedur VAT.

Konsultacje dotyczą opinii zainteresowanych stron na temat tego, czy obecne przepisy dotyczące podatku VAT są dostosowane do ery cyfrowej oraz w jaki sposób można wykorzystać technologię cyfrową zarówno do pomocy państwom członkowskim w walce z oszustwami związanymi z VAT, jak i z korzyścią dla przedsiębiorstw. Tematy konsultacji: (i) obowiązki w zakresie sprawozdawczości VAT i e-fakturowania; (ii) opodatkowanie podatkiem VAT platform; oraz (iii) korzystanie z jednej rejestracji VAT UE.
W planie działania Komisji na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania podkreślono potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób organy podatkowe mogą wykorzystywać technologię do zwalczania oszustw podatkowych i zapewniania korzyści przedsiębiorstwom, a także nad tym, czy obecne przepisy dotyczące VAT są dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej w epoce cyfrowej.
W planie działania zapowiedziano na 2022 r. wniosek ustawodawczy w sprawie podatku VAT w epoce cyfrowej, który będzie dotyczył takich kwestii jak:
  • obowiązki w zakresie sprawozdawczości dotyczącej VAT i fakturowanie elektroniczne
  • opodatkowanie podatkiem VAT podmiotów gospodarki opartej na platformach cyfrowych
  • jednolita rejestracja VAT w UE
 
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Podatek-VAT-w-epoce-cyfrowej_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz ze streszczeniem oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska