Ostatnia faza konsultacji – Prawo dotyczące niewypłacalności: zbliżenie przepisów krajowych w celu zachęcania do inwestycji transgranicznych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa gospodarczego – prawa upadościowego na podstawie Komunikatu KE: Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działaniawniosek dotyczący dyrektywy w sprawie harmonizacji pewnych aspektów prawa dotyczącego niewypłacalności. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 marca 2023 r. Inicjatywa ta, ogłoszona we wrześniu 2020 r., jest częścią priorytetu Komisji mającego na celu rozwój unii rynków kapitałowych kluczowego projektu, którego celem jest dalsza integracja finansowa i gospodarcza w Unii Europejskiej. Przepisy prawa upadłościowego są niejednolite na rynkach krajowych. Prowadzą one zatem do uzyskania różnych wyników w poszczególnych państwach członkowskich, a w szczególności charakteryzują się różną skutecznością pod względem czasu potrzebnego do likwidacji przedsiębiorstwa oraz kwotą, którą można ostatecznie odzyskać. W niektórych państwach członkowskich prowadzi to do długotrwałych postępowań upadłościowych i niskiej średniej wysokości odzyskanej kwoty w przypadku likwidacji. Różnice w zasadach krajowych powodują również brak pewności prawa w odniesieniu do wyników postępowań upadłościowych i skutkują w przypadku wierzycieli transgranicznych wyższymi kosztami związanymi z pozyskiwaniem informacji i zdobywaniem wiedzy w porównaniu z wierzycielami, którzy działają wyłącznie w kraju.

Skuteczne przepisy dotyczące niewypłacalności są jednym z kluczowych elementów, na które inwestorzy zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach transgranicznych. Zwiększenie zaufania do finansowania transgranicznego przyczyni się do pobudzenia unijnych rynków kapitałowych. Inicjatywa ta ma zaradzić największym różnicom między krajowymi przepisami dotyczącymi niewypłacalności przedsiębiorstw (z wyjątkiem banków), które postrzegane są jako przeszkody dla dobrze funkcjonującej unii rynków kapitałowych. Weźmiemy pod uwagę uzasadnione interesy wszystkich grup wierzycieli, od inwestorów i fiansów publicznych po pracowników i konsumentów. Celem inicjatywy jest rozwiązanie problemu znacznych rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami materialnego prawa upadłościowego państw członkowskich. Rozbieżności te uznano za przeszkody utrudniające ustanowienie dobrze funkcjonującej unii rynków kapitałowych. Kwestią wymagającą rozwiązania jest niewypłacalność przedsiębiorstw (innych niż banki), w tym spółek, spółek osobowych i przedsiębiorców. Bardziej skuteczniejsze i przewidywalne ramy prawne dotyczące niewypłacalności oraz większe zaufanie do finansowania transgranicznego pomogłyby wzmocnić rynki kapitałowe w Unii. Inicjatywa stanowi uzupełnienie dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości i w związku z tym koncentruje się na tych aspektach przepisów dotyczących niewypłacalności, które nie zostały tam uwzględnione. Konsultacje społeczne przyczynią się do tego procesu dzięki zgromadzeniu opinii i poglądów Europejczyków na szereg kwestii, takich jak: odpowiedzialność i obowiązki dyrektorów spółek zagrożonych niewypłacalnością, status i obowiązki zarządców, kolejność zaspokajania wierzytelności, postępowania o stwierdzenie bezskuteczności czynności, określenie i zabezpieczenie majątku należącego do masy upadłości, podstawowe pojęcia proceduralne.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska