Ostatnia faza konsultacji: Rtęć – przegląd prawa UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE: nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci i ponowna analiza uchylonego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznejwniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci w odniesieniu do amalgamatu stomatologicznego i innych produktów z dodatkiem rtęci objętych ograniczeniami produkcji oraz ograniczeniami przywozowymi i wywozowymi.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 września 2023 r. Rtęć jest pierwiastkiem wysoce toksycznym, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia ludzi. Jest to silna neurotoksyna wywołująca trwałe uszkodzenie mózgu i nerek u osób dorosłych oraz wpływająca na rozwój płodu i rozwój we wczesnym dzieciństwie. Z tego względu w prawie Unii rtęć została sklasyfikowana jako pierwiastek toksyczny dla rozrodczości, w przypadku wdychania grożący śmiercią, powodujący uszkodzenie wszystkich narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, który działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chociaż stosowanie rtęci jest ograniczone w większości produktów w UE, w niektórych produktach jest ona nadal stosowana. Inicjatywa koncentruje się na dalszym ograniczeniu pozostałych zastosowań rtęci w UE, zwłaszcza w amalgamacie stomatologicznym i niektórych innych produktach z dodatkiem rtęci, takich jak lampy i urządzenia pomiarowe, oraz na ograniczeniu handlu międzynarodowego tymi produktami. Wniosek wpisuje się także w szerszy kontekst polityczny, przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń przyjętych w jego ramach. Rozporządzenie (UE) 2017/852 w sprawie rtęci odnosi się do całego cyklu życia rtęci, od wydobycia podstawowego do jej ostatecznego unieszkodliwienia jako odpadów. Komisja przeprowadza ocenę skutków w celu wsparcia przeglądu rozporządzenia, skupiając się na trzech aspektach określonych w art. 19 ust. 1 rozporządzenia jako obszarach możliwej rewizji: • emisje rtęci i związków rtęci z krematoriów; • wykonalność stopniowego zaprzestawania stosowania amalgamatu stomatologicznego w perspektywie długoterminowej, najlepiej do 2030 r.; oraz • korzyści środowiskowe oraz wykonalność dalszego dostosowania załącznika II do odpowiednich przepisów prawodawstwa unijnego regulujących wprowadzanie do obrotu produktów z dodatkiem rtęci. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikami oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (Ocena skutków, Opinia w sprawie oceny skutków, Dokument roboczy służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Rtec-przeglad-prawa-UE_pl Źródło: Komisja Europejska