PIENIĄDZE DLA FIRM CZEKAJĄ

Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner sprawdzają dla Was wszystkie aktualne programy i instrumenty wsparcia dla biznesu. Jeżeli potrzebujecie środków na rozwój, innowacje lub inwestycje, to koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Fundusze europejskie, krajowe programy, działania regionalne. Łatwo się pogubić w szerokiej ofercie wspierania przedsiębiorczości. Human Partner, firma członkowska Związku przygotowuje comiesięczne zestawienie aktualnych i ciekawych propozycji dofinansowań, z których możecie skorzystać. Jest to cenna inicjatywa i wartościowa pomoc dla przedsiębiorców, za którą dziękujemy Jakie programy eksperci Human Partner polecają teraz? Zapraszamy do lektury. 

DOTACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ODNOTOWALI SPADEK PRZYCHODÓW W WYNIKU PANDEMII COVID-19

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła już nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.D Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii COVID-19 na przestrzeni lat 2019-2020 odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług wynoszący co najmniej 30%.

Nabór wniosków prowadzony jest dla przedstawicieli wszystkich branż. Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nabór rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 14 lipca.

Maksymalna poziom dofinansowania wynosi 80%. Wartość projektu musi się mieścić w przedziale od 30 000 do 400 000 złotych.

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

W czerwcu Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosi nabór w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne. Jego celem wsparcie globalnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczane jest na wejście firmy na wybrane rynki zagraniczne. Mowa tu o takich krajach jak Meksyk, Kenia, USA, Tajwan, Malezja, Arabia Saudyjska. Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie
w wysokości 200 tys. zł (pomoc de minimis) w tym 120 tys. zł w formie grantu gotówkowego. Środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • koszty doradztwa obejmujące:

– wprowadzenie produktu/usługi/technologii na rynek, a także przygotowanie do certyfikacji,

– wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów,

– weryfikację prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek,

– uzyskanie ochrony własności intelektualnej za granicą

– zakup wartości niematerialnych i prawnych;

 • koszty tłumaczeń strategii ekspansji oraz innych dokumentów;
 • koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, misjach, imprezach targowo-wystawienniczych (nieprzekraczające 36 tys. zł);
 • koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi (nieprzekraczające 30 tys. zł).

Przedsiębiorca korzystający z grantu otrzymuje także wsparcie bezgotówkowe, oferowane przez PAIH, obejmujące:

 • trzydniowe warsztaty na temat wybranego rynku,
 • stworzenie i ocenę strategii ekspansji przez eksperta,
 • organizację spotkań biznesowych typu B2B i B2C oraz sesji prezentacyjnych,
 • spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu,
 • udostępnienie powierzchni i urządzeń biurowych.

GWARANCJA LEASINGU ZE ŚRODKÓW PANEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe wsparcie dzięki gwarancji leasingowej wdrażanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozwoli ona zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć marżę, wydłużyć okres trwania, obniżyć wymagania dotyczące poziomu innych zabezpieczeń.

Nowe gwarancje BGK będą mogły zabezpieczyć do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 800 000 euro, a okres spłaty do 10 lat.

KONKURS ENERGIA PLUS

Do 17 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie zwrotne lub dotację na projekty ukierunkowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, a w formie dotacji do 50%. Otrzymanie wsparcia w formie dotacji jest możliwe w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC.

Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na: następujące działania:

 • budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych,
 • przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery,
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW,
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej.
 • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których wykorzystuje się do produkcji energii:
 1. a) energię ze źródeł odnawialnych,
 2. b) ciepło odpadowe,
 3. c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
 4. d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 • modernizację/ rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Jak widać, przekrój instrumentów wsparcia, z których mogą korzystać polscy przedsiębiorcy, jest naprawdę szeroki. Pomagamy odnaleźć się w gąszczu informacji i regularnie przedstawiamy najważniejsze i najskuteczniejsze programy. Zachęcamy także do kontaktu ze specjalistą z Human Partner, Anną Kwiatek, która udzieli wszelkich szczegółowych informacji firmom Związku. Kontakt pod numerem 511-984-879.