Pismo organizacji branżowych w sprawie wstrzymywania produkcji soli kwasu azotowego w zakładach chemicznych

Związek Pracodawców Polska Miedź wziął udział w procesie przygotowywania stanowiska polskich organizacji – inicjatywy dotyczącej rozwiązania problemu czasowego braku azotanu amonu, który jest wykorzystywany do wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych. Prośba o wsparcie administracji rządowej we wsparciu polskich firm – podjęcie działań w kierunku utrzymania ciągłości wytwarzania surowców – saletr i roztworów (w tym azotanu amonu) – na potrzeby produkcji materiałów wybuchowych. Opinie naszych podmiotów członkowskich zostały ujęte w załączonym stanowisku.

Kraków, 16 wrzesień 2022 r.

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Premier Rządu RP

Dotyczy: wstrzymywania produkcji wodnego roztworu azotanu amonu w polskich przedsiębiorstwach – komponentu niezbędnego do wytwarzania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Działając w imieniu organizacji zrzeszających producentów i dostawców surowców mineralnych, a mianowicie:

  • Polskiego Związku Producentów Kruszyw (PZPK),
  • Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (SPW),
  • Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC),
  • Związku Pracodawców Polska Miedź (ZPPM),

chcielibyśmy zwrócić uwagę na pojawiające się w ostatnim czasie problemy z dostępnością na rynku wodnego roztworu azotanu amonu, co związane jest z okresowym wstrzymywaniem pracy instalacji w polskich przedsiębiorstwach wytwarzających ten związek chemiczny. Wspomniany komponent wykorzystywany jest do produkcji tzw. matrycy emulsji służącej do wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych będących nośnikiem energii w procesie urabiania złóż kopalin skalnych, metalicznych oraz energetycznych. Od firm produkujących materiały wybuchowe wiemy, że dostępny na rynku wolumen wodnego roztworu azotanu amonu może nie pozwolić na rytmiczne wykonywanie robót strzałowych w zakładach górniczych, co przyczyni się do ograniczenia produkcji, a w konsekwencji grozi skutkami społeczno-ekonomicznymi.

 

Całość stanowiska znajduje się w załączeniu

Źródło: Polski Związek Producentów Kruszyw