Plan awaryjny dla transportu: konsultacje publiczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE dotyczącego transportu – w oparciu o analizę Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości (COM (2020) 789).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 26 października 2021 r.

Komisja prowadzi obecnie konsultacje publiczne, aby pomóc w opracowaniu planu awaryjnego dla transportu. Celem planu awaryjnego dla transportu będzie zapewnienie gotowości na sytuacje kryzysowe i ciągłości działania w sektorze transportu. Celem planu jest opracowanie podręcznika zarządzania w sytuacji kryzysowej, który będzie obejmował odpowiednie działania mające na celu złagodzenie wszelkich negatywnych skutków dla sektora transportu, pasażerów i rynku wewnętrznego w przypadku kryzysu. Celem konsultacji będzie zebranie codziennych doświadczeń w radzeniu sobie z pandemią COVID-19. Konsultacje umożliwią zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa wyrażenie swoich poglądów i stanowisk.

Plan awaryjny oparty będzie na wnioskach wyciągniętych z pandemii COVID-19 i zapewni wytyczne dotyczące europejskiego transportu towarowego i pasażerskiego na wypadek tego rodzaju sytuacji. Uwzględnione zostaną w nim środki stanowiące odpowiedź UE, takie jak uprzywilejowane korytarze, karta lokalizacji pasażera, sieć punktów kontaktowych ds. transportu oraz wskazówki i wytyczne dla przewoźników i pasażerów.

Celem jest poprawa koordynacji reakcji w zakresie polityki, lepsze przygotowanie sektora transportu UE na takie sytuacje oraz utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania jednolitego rynku.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13056-Plan-awaryjny-dla-transportu_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się opis planów działania w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13056-Plan-awaryjny-dla-transportu/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska