Posiedzenie Forum Przemysłu Wydobywczego

Informacja z posiedzenia Rady
FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO
W dniu 29 stycznia 2014 roku w Hotelu SKARBEK w Lubinie, w godzinach 12.00 – 18.00 odbyło się kolejne, trzynaste posiedzenia Rady FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO.
W obradach udział wzięli:
1.    Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – pan Jerzy Borecki,
2.    Katowicki Holding Węglowy S.A. – pan Sławomir Szwajda,
3.    Polski Związek Producentów Kruszyw – pan Aleksander Kabziński i pan Hubert Schwarz,
4.    Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego – pan Grzegorz Krechowiecki,
5.    Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego – pan Marek Kwiatek,
6.    Związek Pracodawców Polska Miedź – pan Herbert Wirth, pan Paweł Markowski, pan Jarosław Kuźniar, pan Mirosław Laskowski, pan Piotr Walczak, pan Andrzej Niechwiej, pan Andrzej Katulski, pan Henryk Karaś, pan Cezary Bachowski, pan Janusz Piątkowski, pan Dariusz Wyborski, pani Magdalena Kulik – Majewska, pani Dorota Włoch, pan Jan Kudełko, pan Michał Kuszyk, pan Bogusław Graboń, pan Rafał Szkop oraz pan Tomasz Kuydowicz,
7.    Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego – pan Stanisław Żuk.
Ponadto w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – pan Jacek Sroka.
Posiedzenie Rady Forum otworzył pan Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź. Przywitał obecnych, a następnie przekazał głos panu Herbertowi Wirthowi – Prezesowi Związku Pracodawców Polska Miedź, Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Pan Wirth wygłosił krótki referat wprowadzający. Poruszonych zostało w nim szereg tematów dotyczących: opracowania strategii surowcowej kraju, czasu pracy w górnictwie, obciążeń fiskalnych w branży wydobywczej, polityki energetycznej oraz kwestii ekologiczno – klimatycznych.
Następnie głos zabrał pan Aleksander Kabziński – dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Forum Przemysłu Wydobywczego, który przedstawił proponowany program dzisiejszego posiedzenia:
I.    Zagadnienia organizacyjne
–    Wybory Prezydium Rady FORUM (Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady)
II.    Prawo geologiczne i górnicze
–    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory) projekt z dnia 08.10.2013 roku – referuje Polski Związek Producentów Kruszyw.
III.    Prawo pracy
–    Bariery formalno-prawne ograniczające efektywność polskiego górnictwa – referuje Związek Pracodawców Polska Miedź.
–    Podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność polskiego górnictwa, w szczególności uelastycznienie prawa pracy w zakresie możliwości zmiany układów zbiorowych – referuje Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
IV.    Podatki
–    Podatek od niektórych kopalin – referuje Związek Pracodawców Polska Miedź.
V.    Polityka bezpieczeństwa surowcowego oraz energetycznego
–    Skutki braku polityki bezpieczeństwa surowcowego Polski – referuje Polski Związek Producentów Kruszyw.
–    Konsekwencje braku strategii surowcowej kraju – referuje Związek Pracodawców Polska Miedź.
–    Wprowadzenie spójnej polityki energetycznej, która uwzględniała będzie specyfikę rodzimej bazy surowcowej oraz zapewniała bezpieczeństwo energetyczne kraju – referuje Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
–    Wprowadzenie preferencji dla paliw wydobywanych na terenie UE – referuje Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
–   Bezpieczeństwo energetyczne, wprowadzenie praktycznych narzędzi wspomagających realizację tego celu w praktyce, przykładowo, utworzenie funduszu węglowego wspierającego utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych, wprowadzenie systemu rezerwy strategicznej – referuje Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
VI.    Pozostałe
–    Respirabilna krzemionka krystaliczna – krajowy NDS, działania na poziomie UE – referuje Stowarzyszenie Producentów Cementu.
–    Współpraca z samorządami oraz administracją państwową.  Usprawnienie procesu pozyskania koncesji, wyeliminowanie uznaniowości – referuje Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
–    Reprezentatywność platformy surowcowej w kreowaniu polityki surowcowej – referuje Polski Związek Producentów Kruszyw.
–    Historia tworzenia administracji, nadzoru, struktur gospodarczych i nauki w Polsce – referuje Polski Związek Producentów Kruszyw.
VII.    Okrągły stół
Pan Michał Kuszyk zaproponował, aby punkt pierwszy posiedzenia dotyczący wyborów Prezydium Rady, przenieść na kolejne posiedzenie Rady FORUM.
Rada zaakceptowała wyżej wymieniony porządek uwzględniający proponowaną zmianę. Prowadzenie obrad powierzyła panu Aleksandrowi Kabzińskiemu.
W związku z powyższym pan Aleksander Kabziński przeszedł do kwestii dotyczących Prawa geologicznego i górniczego. Poinformował zebranych o toczących się obecnie pracach związanych z tą gałęzią prawa i możliwością wprowadzenia ewentualnych zmian i nowelizacji. Zwrócił uwagę, że należałoby opracować „białą księgę”, która zawierałaby uwagi i wnioski, które winny zostać skierowane do Głównego Geologa Kraju. Głos zabrał w tym punkcie również pan Cezary Bachowski, który stwierdził, że istnieją obecnie odrębne tryby uzyskania koncesji. Odrębny dla „weglowodorów”, a inny dla pozostałych kopalin. Procedura dla „węglowodorów” jest uproszczona. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ten tryb zastosowany został również dla pozostałych kopalin. Pan Aleksander Kabziński zaproponował, aby do wykonania tego zadania powołać zespół tematyczny ds. Prawa geologicznego i górniczego oraz zwrócił się do Rady z propozycją objęcia stanowiska koordynatora tego zespołu.
Rada wyraziła akceptację. Powołany został Zespół ds. Prawa geologicznego i górniczego, którego koordynatorem został pan Aleksander Kabziński. W skład zespołu wejdą osoby zgłoszone przez poszczególnych Sygnatariuszy Porozumienia.
Następną podjętą kwestią były bariery formalno – prawne ograniczające efektywność polskiego górnictwa, a w szczególności zagadnienie czasu pracy w górnictwie. Głos w powyższej sprawie zabrali: pan Paweł Markowski oraz pan Marek Kwiatek. W wypowiedziach została poruszona konieczność wprowadzenia odmiennych uregulowań prawnych na poziomie zarówno ustawowym, jak i rozporządzeń. Dotychczasowe rozwiązania ograniczają konkurencyjność polskiego przemysłu wydobywczego.  Światowe górnictwo nie jest ograniczane czasem pracy tak jak Polskie firmy. Kolejnym źródłem kosztów są rozwiązania dotyczące Układów Zbiorowych Pracy, ich wypowiadania oraz obowiązywania warunków wypowiedzianych układów. Pan Aleksander Kabziński zaproponował powołanie Zespołu ds. Prawa pracy oraz ochrony i bezpieczeństwa pracy, który zająłby się tymi zagadnieniami.
Rada powołała  Zespół ds. Prawa pracy oraz ochrony i bezpieczeństwa pracy, powierzając koordynację panom Pawłowi Markowskiemu oraz Piotrowi Rykali.
Kolejnym poruszonym zagadnieniem była sprawa obciążeń fiskalnych w górnictwie, a w szczególności podatek od wydobycia niektórych kopalin. Pani Magdalena Kulik – Majewska przedstawiła zebranym informacje przybliżające zebranym istotę i najważniejsze elementy tego podatku oraz efekty obowiązywania podatku w obecnej formie i wysokości.
Pan Aleksander Kabziński zaproponował, aby powołać Zespół ds. Systemu danin publicznych w górnictwie, którego koordynatora wskaże ZPPM, jako najbardziej zainteresowany obecnie tą tematyką Sygnatariusz Porozumienia.
Rada zaaprobowała tą propozycję.
Pan Aleksander Kabziński przeszedł do kolejnego zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne kraju. Powiedział, że w Polsce obowiązuje obecnie 52 różne strategie, nie ma natomiast strategii surowcowej. Strategie takie posiada już kilka państw Unii Europejskiej, m. in. Holandia, która poza złożami gazu ziemnego na szelfie kontynentalnym nie posiada żadnych kopalnych bogactw naturalnych. Poprzedni Główni Geologowie Kraju nie byli zainteresowani stworzeniem takiej strategii. Odmienne stanowisko przejawia pan Minister Brodziński. Należy wykorzystać aktualną przychylność Ministerstwa Środowiska oraz zainteresowanie przejawiane od pewnego czasu przez Ministerstwo Gospodarki. Ponadto w kwestii tej wypowiadali się również pan Jan Kudełko, pan Henryk Karaś i pan Stanisław Żuk. Uzgodniono, że opracowanie tej strategii jest konieczne, zarówno ze względu na interes państwa jak i polskiego przemysłu wydobywczego. Pan Marek Kwiatek zawnioskował, aby strategia taka obejmowała również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez ustalenie potrzeb i dostosowanie produkcji oraz promocje paliw kopalnych wydobywanych w Polsce. Dokument taki powinien składać się z następujących elementów: identyfikacja i oszacowanie zasobów krajowych, ochrona zasobów krajowych, bezpieczeństwo surowcowe (dostęp do kopalin nie występujących w kraju). Strategia winna być opracowana w trzech etapach:
1.    Założenia do strategii – opracowanie zespołu składającego się z ekspertów przemysłu wydobywczego,
2.    Konsultacje założeń do strategii
3.    Opracowanie strategii – zespół składający się z ekspertów: przemysłu, nauki i administracji.
Pan Herbert Wirth zaproponował, że koordynatorem prac tego zespołu mógłby zostać prof. Hausner. Pan Aleksander Kabziński zaproponował powołanie Zespołu ds. opracowania założeń strategii surowcowej państwa, którego koordynatorem byłby pan prof. Hausner.
Rada zaaprobowała to rozwiązanie.
Pan Aleksander Kabziński przeszedł do kolejnego punktu, obejmującego pozostałe kwestie. Omówione zostały tutaj pozostałe zagadnienia:
1.    zagadnienie respilabilnej krzemionki krystalicznej omówił pan Grzegorz Krechowiecki,
2.    sprawę współpracy przemysłu wydobywczego z administracją rządowa oraz samorządami lokalnymi omówił pan Sławomir Szwajda,
3.    kwestię obchodów 200 lecia powołania polskiej administracji, nadzoru i szkolnictwa górniczego omówił pan Aleksander Kabziński.
Następnie pan  Aleksander Kabziński przeszedł do ostatniego punktu spotkania – okrągłego stołu. Poprosił zebranych o zabieranie głosu w sprawach nie poruszonych dotychczas i nie objętych porządkiem obrad.
Pan Michał Kuszyk zreferował ustalenia z wizyty u pana Sławomira Brodzińskiego – Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Pan Minister jest bardzo zainteresowany współpracą z FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO. Zaprosił przedstawicieli Forum na spotkanie w dniu 21 lutego br na godz. 12.00. Pan Michał Kuszyk poprosił o zgłoszenie tematów na spotkanie oraz przedstawicieli poszczególnych Sygnatariuszy.
Pan Grzegorz Krechowiecki zaproponował powołanie jeszcze jednego zespołu, który zająłby się kwestiami ekologiczno – klimatycznymi. Rada postanowiła rozważyć tą propozycje i powrócić do sprawy na następnym posiedzeniu.
Pan Hubert Schwarz poinformował, że prowadzone są prace dotyczące zmian w obecnych regulacjach obejmujących system Prawa geologicznego i górniczego. Pojawiły się propozycje wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących kwestii geologicznych, górniczych oraz górnictwa otworowego.
Pan Stanisław Żuk poinformował zebranych, że w dniu 7 kwietnia br w Bełchatowie odbędzie się Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego i zaprosił wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w nim.
Pan Bogusław Graboń zaproponował rozważenie zmiany struktury FORUM. Obecnie jest to struktura nieformalna, co może utrudnić funkcjonowanie organizacji na niektórych obszarach. Sformalizowanie jej działania poprzez powołanie np. Federacji regulowanej przepisami ustawy o organizacjach pracodawców mogłoby spowodować, że byłaby ona bardziej zauważalna i organizacje centralne bardziej liczyłyby się z jej wystąpieniami.
Pan Aleksander Kabziński pokreślił, że o sukcesie działań decyduje zaangażowanie. Należy utrzymać cykliczność spotkań, a przede wszystkim muszą podjąć faktyczne działania zespoły tematyczne.
Pan Michał Kuszyk zreferował plany Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące zorganizowania w Warszawie cyklu seminariów, których tematyką byłyby kluczowe obecnie dla przemysłu wydobywczego zagadnienia. W spotkaniach wzięliby udział przedstawiciele firm górniczych, stosownych ministerstw i nauki. Cykl ten podsumowany zostałby konferencją pt: „Górnictwo przemysłem strategicznym Polski?”
Pan Aleksander Kabziński podsumował ustalenia Rady FORUM. Powołane zostały następujące zespoły:
1.    Zespół ds. Prawa geologicznego i górniczego – koordynator pan Aleksander Kabziński;
2.    Zespół ds. Prawa pracy oraz ochrony i bezpieczeństwa pracy – koordynatorzy: pan Piotr Rykala i pan Paweł Markowski;
3.    Zespół ds. Systemu danin publicznych w górnictwie – koordynator (przedstawiciel KGHM);
4.    Zespół ds. Strategii i bezpieczeństwa surowcowego kraju – koordynator prof. Jerzy Hausner;
Rozważane jest również powołanie Zespołu ds. klimatyczno – ekologicznych. Decyzję w tej sprawie Rada podejmie na kolejnym posiedzeniu.
Pan Aleksander Kabziński podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach, a następnie zamknął posiedzenie.