Postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19_1.04.2020

Załączony dokument prezentuje postulaty legislacyjne Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
.
Wnioskowane zmiany dotyczą następujących ustaw:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 452),
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tekst jedn. z dnia 2020.01.23),
 3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.),
 4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.2019.1412 tekst jedn. z dnia 2019.07.30),
 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 tekst jedn. z dnia 2020.01.24) i aktów pokrewnych,
 7. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 755),
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1186),
 9. Ustawa o rezerwach strategicznych (Dz.U.2017.1846 tekst jedn. z dnia 2017.10.05),
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019 poz.701 tekst jedn. ze zm.),
 11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 tekst jedn. z dnia 2019.06.05),
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311),
 14. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U.2019.1360 z dnia 2019.07.22),
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 87),
 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2018.1119),
 18. Rozporządzenie Ministra środowiska 1 z dnia 30 października 2014 r. wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2019.2286 tekst jedn. z dnia 2019.11.21),
 19. Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366),
 20. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019, Poz. 759),
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),