PPK w Twojej firmie – informacje dla sektora MMSP

Najistotniejsze informacje z Webinarium Pracodawców RP i Pekao TFI – 4 czerwca 2020 r.
 • PPK – czym jest:

PPK to forma dodatkowego oszczędzania organizowanego przez pracodawcę we współpracy z podmiotem zarządzającym (instytucją finansową) oraz pracownikami. PPK jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy zobowiązani są je utworzyć w określonym Ustawą czasie

 • Miejsce PPK w systemie emerytalnym:

PPK to element tworzący III filar systemu emerytalnego obok Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidulanych Kont Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego

 • Istotne daty (obowiązki dla pracodawców):

Źródło: Piotr Dygas, Pekao TFI, więcej informacji nawww.pekaotfi.pl, e-mail: ppk@pekaotfi.pl; Pracodawcy RP

 • Obowiązkowe utworzenie PPK (etapy dla pracodawcy) :

Krok 1: Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej spośród podmiotów zarejestrowanych w oficjalnej ewidencji PPK
Krok 2: Z wybraną instytucją finansową Pracodawca podpisuje pierwszą umowę – o zarządzanie PPK. Umowa służy sformalizowaniu relacji Pracodawcy z dostawcą PPK – Instytucją Finansową. Umowa o zarządzanie PPK NIE GENERUJE skutków finansowych dla Pracodawcy.
Krok 3: Po minimum 10 dniach roboczych, ale nie później niż w dacie przewidzianej Ustawą o PPK, Pracodawca zawiera drugą umowę – Umowę o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie zawierana jest przez Pracodawcę w imieniu Pracowników z dostawcą PPK. Warunkiem wygenerowania umowy jest przekazanie stosownie przygotowanej listy pracowników przystępujących do PPK. Umowa o prowadzenie rodzi obowiązek odprowadzania składek na konta PPK. Każda wypłata wynagrodzenia / świadczenia po dacie podpisania Umowy o prowadzenie PPK rodzi obowiązek naliczenia składki na PPK

 • Osoby uczestniczące w PPK:

Do PPK włączeni będą pracownicy podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz spełniający kryterium wieku:

 1. Pracownik ukończył 18 lat, ale nie ukończył 55 r.ż.: Zapis automatyczny Pracownika do PPK – możliwość złożenia rezygnacji z PPK;
 2. Pracownik ukończył 55 lat, ale nie ukończył 70 r.ż.: Zapis do PPK tylko na wniosek Pracownika  – nie ma zapisu automatycznego
 3. Pracownik ukończył 70 lat: Brak możliwości zapisu do PPK
 • Wpłaty do PPK

Źródło: Pekao TFI
 • Wyjątki od obowiązku tworzenia PPK:
 1. Mikroprzedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych): pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK;
 2. podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 3. Osoba fizyczna, która zatrudnia w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Chodzi tu np. o przypadki zatrudnienia niani dla dziecka, opiekuna dla osoby starszej czy osoby pomagającej w prowadzeniu domu..

 
Uwaga: Niniejsza notatka została sporządzona w celu informacyjnym.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych.
 
Szczegóły dotyczące zasad inwestowania, wycofywania środków, trybów zapisywania, elementów wpływających na bezpieczeństwo, obowiązków związanych z administracją danych finansowych PPK dostępne są w załączonej prezentacji oraz pod linkiem z zasobów Pracodawców RP https://youtu.be/jPvwVZXi54Y.
Źródło: Piotr Dygas, Pekao TFI, więcej informacji nawww.pekaotfi.pl, e-mail: ppk@pekaotfi.pl; Pracodawcy RP