Prawo konkurencji UE – wytyczne dotyczące nadużyć wykluczających popełnianych przez przedsiębiorstwa dominujące

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (prawo konkurencji)  – na podstawie Art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 24 kwietnia 2023 r.
Art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa. Egzekwowanie postanowień art. 102 TFUE odgrywa zasadniczą rolę w dyscyplinowaniu przedsiębiorstw dominujących, które to mają obowiązek unikania działań i zachowań mogących zaszkodzić rzeczywistej i niezakłóconej konkurencji. Art. 102 TFUE jest zatem podstawowym narzędziem wspierania konkurencji na rynku wewnętrznym i przynosi korzyści tak konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Inicjatywa ma na celu zwiększenie pewności prawa w sytuacjach, gdy stosowany jest art. 102. Wytyczne będą opierać się na zbiorze orzecznictwa UE dotyczącego nadużyć wykluczających i pozwolą zapewnić zharmonizowane stosowanie art. 102 przez Komisję, krajowe organy ochrony konkurencji i sądy krajowe.
W przeciwieństwie do innych instrumentów prawa konkurencji Komisja jak dotąd nie przyjęła wytycznych dotyczących stosowania art. 102 TFUE. W 2008 r. Komisja przyjęła jedynie wytyczne dotyczące jej priorytetów w zakresie egzekwowania prawa w obszarze praktyk wykluczających. Wytyczne te zostały dziś zmienione, zgodnie z zasadą dobrej administracji, w celu zwiększenia przejrzystości zasad leżących u podstaw działań Komisji w zakresie egzekwowania prawa. Orzecznictwo dotyczące nadużyć wykluczających, które zostało w międzyczasie rozwinięte przez sądy UE, jest obecnie wystarczająco szczegółowe i kompleksowe, aby na jego podstawie Komisja mogła wydać wytyczne dotyczące nadużyć wykluczających. Wytyczne te dadzą przedsiębiorstwom większą pewność prawa i przyczynią się do bardziej spójnego egzekwowania prawa, ponieważ postanowienia art. 102 TFUE są egzekwowane równolegle przez Komisję, krajowe organy ochrony konkurencji i sądy krajowe.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13796-Guidelines-on-exclusionary-abuses-of-dominance_pl

Źródło: Komisja Europejska