Prawodawstwo dotyczące chemikaliów – przegląd rozporządzenia REACH w celu przyczynienia się do osiągnięcia nietoksycznego środowiska

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia REACH: Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 15 kwietnia 2022 r.

W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia nietoksycznego środowiska.
W ramach tego ambitnego celu strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przewiduje działania mające na celu lepszą ochronę ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zachęcanie do innowacji w celu opracowania bezpiecznych i zrównoważonych alternatyw.
Osiągnięcie tych celów wymaga przeglądu przepisów regulujących rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów w UE.
Celem niniejszych konsultacji jest uzyskanie opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli na temat ukierunkowanej rewizji rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Rewizję rozporządzenia REACH zapowiedziano w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, przyjętej w dniu 14 października 2020 r. Celem tej ukierunkowanej rewizji jest zapewnienie, aby przepisy rozporządzenia REACH odzwierciedlały ambicje Komisji w zakresie innowacji oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak określono w przedmiotowej strategii.