Prekonsultacje programu rządowego dla przemysłu energochłonnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach projektu programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Projekt realizuje zapisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz. U. poz. 2088). Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym z tytułu ponoszenia przez nie w 2023 r. szczególnie wysokich kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kryteria i warunki programu muszą pozostawać zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, określonymi w komunikacie „Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. Urz. UE C 101 z 17 marca 2023, str. 3). Projekt został zgłoszony wraz z uchwałą dotyczącego przyjęcie programu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Koncepcja programu została również przedstawiona Komisji Europejskiej w procedurze prenotyfikacji, w ramach której nie otrzymano jeszcze odpowiedzi. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 maja 2023 roku do godz. 10:00  na adres szkop@pracodawcy.pl. Po zebraniu Państwa uwag wyślemy je do MRiT oraz FPP.