Prekonsultacje w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych – KPEiK/PEP2040 – MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku. Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii. Prekonsultacje mają na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Prekonsultacje te stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zainicjowania szerokiej dyskusji MKiŚ załącza prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Ten scenariusz odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem interaktywnego formularza na stronie resortu. Prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza umieszczonego na stronie MKiŚ, który ułatwi zgłaszanie uwag, ich analizę oraz opracowanie i podsumowanie wniosków. Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/klimat/prekonsultacje-w-zkresie-aktualizacji-dokumentow-strategicznych-kpeikpep2040 Formularz jest preferowanym sposobem zgłaszania opinii w tych prekonsultacjach i powinien być pierwszym wyborem interesariuszy. Jeśli konieczne jest przekazanie dokumentów w innym formacie (np. opinii opatrzonych podpisem elektronicznym, analiz, raportów, danych itp.) mogą one zostać również przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 czerwca 2023 roku do godz. 12:00  na adres szkop@pracodawcy.pl. Po zebraniu Państwa uwag wyślemy je do MKiŚ. Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska