Prezentacja Programu Redukcji Stresu w ZG LUBIN w Brukseli

23.06.2016 w Brukseli odbyło się posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, które dotyczyło najważniejszych problemów, z jakimi obecnie zmaga się przemysł wydobywczy ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu procesów legislacyjnych, jakie mają miejsce w obszarze H&S (zdrowie i bezpieczeństwo). Podczas posiedzenia, oprócz informacji o planowanych zmianach w prawie kontynuowano dyskusję na temat sposobów promowania kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w Europie.
Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia w formie telekonferencji dwóch kampanii BHP ”Healthy Workplaces” prowadzonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), które w latach 2014-2015 dotyczyły problematyki stresu w miejscu pracy. Obecnie trwający projekt (2016-2017) pod nazwą „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” dotyczy tematyki: promowania zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego, zapobiegania problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego, umożliwiania pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się pracujących, wspierania wymiany informacji i dobrych praktyk.
W kolejnej części spotkania miała miejsce prezentacja Zbigniewa Maliszewskiego (KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin) oraz Rafała Szkopa (Związek Pracodawców Polska Miedź) na temat problematyki zarządzania stresem w miejscu pracy. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze źródła stresu pracowników w górnictwie, jak również metody przeciwdziałania temu problemowi. Chcąc zapobiegać wypadkom przy pracy, zwiększyć motywację do bezpiecznej pracy oraz partycypację pracowników w systemie bezpieczeństwa pracy rozszerzono działania, podejmowane w Zakładach Górniczych Lubin, o wdrożenie programu redukcji stresu. Współautorem programu była Dr Dorota Molek-Winiarska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po przedstawieniu przebiegu 7 etapów programu zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia programu, jakimi były I MIEJSCE w ogólnoeuropejskiej kampanii „STRES W PRACY? NIE, DZIĘKUJĘ!”, na szczeblu krajowym w kategorii „Organizacja zatrudniająca powyżej 100 pracowników oraz WYRÓŻNIENIE w „Ogólnopolskim Konkursie POPRAWY WARUNKÓW PRACY” organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zarządzanie stresem jest istotnym elementem Programu poprawy bezpieczeństwa pracy
w KGHM Polska Miedź S.A.
(prezentacja w załączeniu).
Źródło: opracowanie własne, KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin, Komisja Europejska

Po wygłoszonej prezentacji prelegenci odpowiadali na dodatkowe pytania dot. programu redukcji stresu.
IMG_20160623_160614
 
 
 
 
 
 
IMG_20160623_122414
 
 
 
 
 
 
 
IMG_20160623_122453
 
Omówiono także Konferencję BHP Euromines zorganizowaną w dniach 20-21 kwietnia 2016 w Luksemburgu. Grupa docelowa, do której skierowana była konferencja to przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele ministerstw państw członkowskich.
Jeśli chodzi o treść merytoryczną w pierwszym dniu konferencji postanowiono skupić się na kulturze bezpieczeństwa (systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dobre praktyki, polityki „zero wypadków”, nowe technologie na rzecz poprawy bezpieczeństwa etc.). Drugi dzień konferencji był poświęcony szczegółowym zagadnieniom dotyczącym ochrony zdrowia pracowników.
Prezentacje zostały przedstawione przez przedstawicieli firm: KGHM, Boliden, LKAB, Lundinminming, Imerys, RHI, Atlas Copco Machinery, Caterpillar. Przedstawiciele KGHM oraz ZPPM (P. Andrzej Niechwiej oraz P. Rafał Szkop) przedstawili prezentację nt. skonsolidowanej polityki bezpieczeństwa pracy w polskim przemyśle miedziowym, przy współpracy z działem BHP (P. Dariusz Teodorski).
Następnie przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące obecnie trwających prac legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej:
Respirabilna krzemionka krystaliczna
Według Komisji Europejskiej respirabilna krzemionka krystaliczna stanowi zagrożenie, które należy uwzględnić w dyrektywie w sprawie czynników rakotwórczych. To stanowić może ryzyko dla całej branży. IMA-Europe i Euromines planują spotkanie z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, aby zablokować ten proces. Projekt opinii prawnej został przesłany do Komisji Europejskiej.
Polski przemysł wydobywczy wypełnia zobowiązania przyjęte w Europejskiej Umowie dot. Przeciwdziałania Skutkom Oddziaływania Krzemionki Krystalicznej (NEPSI).
Związek Pracodawców Polska Miedź i KGHM Polska Miedź S.A od 2012 roku każdorazowo biorą udział w procesie raportowania, podobne działanie zrealizowane zostało w 2016 roku.
Aktualizacja Dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych oraz mutagennych
Emisja spalin z silników diesla
Aktualnie na bieżąco analizowane i monitorowane są skutki występowania cząstek spalin silników Diesla w środowisku pracy. Normy emisji maszyn używanych w KGHM są zgodne z obowiązujących prawodawstwem.
Sprawa ta jest monitorowana pod kątem określenia konsekwencji projektowanych rozwiązań prawnych dla przemysłu miedziowego.
Dyrektywa w sprawie oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Skutecznie wdrożona do polskiego systemu prawnego oraz procesu produkcji KGHM, podczas prac nad ostateczną treścią dyrektywy wypracowano okres przejściowy dla jej ostatecznego przyjęcia oraz dostosowania do przyjętego w KGHM Systemu Ewidencji Materiałów Wybuchowych. Dostarczane do KGHM materiały wybuchowe są oznaczone i prowadzony jest rejestr ich oznaczeń poprzez elektroniczny system wykorzystujący oznaczenia w postaci kodu do optycznego odczytu.
Źródło: opracowanie własne, KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin, Komisja Europejska